• OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. OCTA polise sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai un/vai īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis viņa vainas dēļ. OCTA polise ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē.
  Tiesības saņemt OCTA atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt gan transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs, gan pasažieris — pat, ja tas ir atradies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī. Var tikt atlīdzināti zaudējumi, kas nodarīti gan personai, gan arī mantai. OCTA polise sedz personai nodarītus zaudējumus līdz 5 000 000 EUR, bet mantai līdz 1 000 000 EUR.

  OCTA polises darbība

  Kā darbojas OCTA polise? OCTA atlīdzina izdevumus transportlīdzekļa īpašniekam vai likumīgajam lietotājam par visiem zaudējumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Tas nozīmē, ka OCTA polise cietušajam atlīdzina veselības kaitējumu un īpašuma zaudējumu nodarījumu, kas radies ceļu satiksmes negadījuma laikā.
 • Kā notiek OCTA polises prēmijas aprēķināšana?

  Mēs palīdzēsim Jums saprast kā veidojas OCTA polises prēmijas apmērs. OCTA polises prēmijas apjomu apdrošināšanas sabiedrība nosaka, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem:
  • „Bonus malus” klase;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
  • īpašnieka juridiskais statuss – tā var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona;
  • mērķis, kuram izmanto transportlīdzekli un ekspluatācijas apstākļus;
  • transportlīdzekļa veidu, kam tiek izsniegta OCTA polise;
  • pilnu transportlīdzekļa masu, kam tiek izsniegta OCTA polise;
  • OCTA polises darbības termiņu.
 • BONUS-MALUS
  Bonus-malus ir OCTA sistēmas neatņemama sastāvdaļa un nodrošina objektīvu vērtējumu apdrošinājuma riskam. Visi apdrošināšanas uzņēmumi izmanto bonus-malus, aprēķinot OCTA polises prēmijas piemaksas vai atlaides. Pavisam eksistē 17 bonus-malus klases.
  1.- 5. - augstākā riska klases, tiek piešķirta transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir vainojami ceļu satiksmes negadījumos;
  7.-17. - zema riska prēmiju klases tiek piešķirtas autoīpašniekiem, kuri regulāri, katru gadu iegādājas OCTA polises vismaz uz 275 dienām un nav izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus;
  6. – sākuma klase, bez noteikta riska. tiek piešķirta transportlīdzekļa īpašniekam, kuram nav OCTA vēstures un kurš OCTA polisi iegādājas pirmo reizi.
  Bonus malus sistēma darbojas kopš 2006. gada. Tā paredz, ka transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri brauc bez negadījumiem, OCTA polise izmaksās lētāk, nekā īpašniekiem, kuri izraisa ceļu satiksmes negadījumus. Jebkurš transportlīdzekļa īpašnieks var pārbaudīt bonus-malus klasi Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vietnē www.ltab.lv.
 • OCTA polises riska seguma politika

  OCTA polise sedz civiltiesisko atbildību transportlīdzekļa īpašniekam vai likumīgajam lietotājam par nodarīto zaudējumu trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Tas nozīmē, ka OCTA polise atlīdzina visus zaudējumus, kuri radušies citām personām un viņu īpašumam negadījuma izraisījušā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ.
  Kas saņem OCTA kompensāciju?
  OCTA zaudējumu kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kas cietusi ceļu satiksmes negadījumā un nav atzīta par vainīgu šī ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Tie var būt:
  • transportlīdzekļu īpašnieki vai vadītāji;
  • pasažieri, pat tad, ja nelaimes gadījuma laikā tie atradās transportlīdzeklī, kas izraisīja ceļu satiksmes negadījumu;
  • gājēji un riteņbraucēji;
  • personas, kuru īpašumiem ir nodarīti bojājumi.
 • Kas atlīdzina OCTA?
  Visus zaudējumus atlīdzina apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošināja transportlīdzekļa, kurš ir nodarījis zaudējumus, īpašnieka civiltiesisko atbildību. Gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījumu izraisīja transportlīdzeklis, kura īpašniekam nav spēkā esoša OCTA polise, zaudējumus atlīdzina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) no Garantijas fonda.
  OCTA atlīdzības limiti
  OCTA polise atlīdzina zaudējumus, kuri ir nodarīti gan personai, gan personas īpašumam.
  Par mantai (īpašumam) nodarītajiem zaudējumiem atlīdzības limits ir līdz 1 000 000 EUR, par personas veselībai nodarītajiem zaudējumiem - līdz 5 000 000 EUR.
 • Ko atlīdzina OCTA?
  • transportlīdzekļa remontu un tā atjaunošanu līdz stāvoklim, kādā tas atradās līdz ceļu satiksmes negadījuma brīdim;
  • transportlīdzekļa bojāeju, ja tas nav atjaunojams, kā arī, ja remonts nav iespējams vai ir ekonomiski nelietderīgs;
  • evakuāciju no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz transportlīdzekļa īpašnieka vai lietotāja dzīvesvietai vai līdz transportlīdzekļa remonta vietai;
  • ārstēšanos, t.sk. mājas apstākļos, rehabilitāciju, diagnostiku un aprūpi, ārstu apmeklējumus un izmeklējumus, ceļa izdevumus uz/no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm, medikamentu un medicīnas preču iegādi, protezēšanas un endoprotezēšanas izdevumus, tehnisko palīglīdzekļu iegādi, negūtos ienākumus ārstēšanās laikā;
  • apbedīšanas izdevumus;
  • bojājumus ceļiem, ēkām, būvēm vai citiem materiāliem īpašumiem;
  • kaitējumu videi.
  OCTA paredz kompensēt zaudējumus sakarā ar darbspēju zaudējumu – no cietušās personas nesaņemtajiem ienākumiem atskaitot saņemtos darba ienākumus (ja tādi ir) un valsts piešķirtās pensijas un pašvaldību pabalstus.
 • Ko atlīdzina OCTA?
  OCTA paredz arī atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, kas līdzvērtīga ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušā apgādnieka nesaņemtajai ienākumu daļai, kas viņa dzīves laikā pienāktos katram no apgādājamiem, atskaitot apgādājamajam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru.
  OCTA sedz arī ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos nemateriālos zaudējumus, kas saistīti ar garīgām ciešanām un sāpēm:
  • apgādnieka, laulātā vai apgādājamā nāves gadījumā;
  • apgādnieka, laulātā vai apgādājamā 1 grupas invaliditātes piešķiršanas gadījumā;
  • cietušā fizisku ievainojumu gadījumā;
  • cietušā sakropļojuma vai invaliditātes gadījumā.
 • Galvenie gadījumi, kad OCTA polise nesedz zaudējumus, kuri radušas trešajai personai:
  • ja zaudējumi rodas, kad transportlīdzeklis ir ticis izmantos sacensību vai treniņu laikā;
  • ja zaudējumi rodas īpašumam vai transportlīdzekļa īpašniekam, kas ir bijis vainīgs ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījumā vainojamas vairākas personas, kuras nodarīja zaudējumus viens otram vai iesaistītās personas sniedz pretrunīgas liecības;
  • ja zaudējumi rodas trešās personas īpašumam, kuru transportlīdzekļa īpašnieks vai likumīgais lietotājs pārvadāja kā komerciālu kravu laikā, kad tika izraisīts ceļu satiksmes negadījums;
  • ja zaudējumus izraisījis akmens vai kāds cits svešķermenis, kuru no vietas izkustināja transportlīdzeklis;
  • ja zaudējumus izraisīja nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījuma rezultāta cietusi persona;
  • ja zaudējumi rodas trešajai personai nepārvaramu apstākļu dēļ trešās personas iepriekšēju nodomu vai viņu neuzmanības dēļ;
  • ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūto peļņu
  un citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.
 • OCTA līgumu veidi
  Standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā:
  • uz Latvijā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli;
  • citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijā;
  • Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu transportlīdzekli.
  Lai noslēgtu OCTA standartlīgumu attiecībā uz jaunu un Latvijā, kā arī citās valstīs agrāk nereģistrētu transportlīdzekli, to vispirms reģistrē Latvijā.
  Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka OCTA līgumu.
  Starptautiskais apdrošināšanas līgums jeb Zaļā karte ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Par Zaļo karti uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta starptautiskajos līgumos.
 • Kur darbojas OCTA polise?
  OCTA polise darbojas Latvijā un citās valstīs, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ): Lietuvā, Igaunijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā un Luksemburgā.
  Kā lietot OCTA kalkulatoru?
  Lai aprēķinātu OCTA polises cenu ar OCTA kalkulatoru mājas lapā www.ltab.lv nepieciešams ievadīt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru. Pēc šo datu ievades OCTA kalkulators pieprasīs datus no visām apdrošināšanas sabiedrībām un parādīs tos jums nākamajā logā. Jūs varēsiet izvēlēties piemērotāko un nopirkt OCTA polisi internetā. Veiksmīgu OCTA iegādi internetā!
 
Lētas OCTAs kalkulatorā – ltab.lv‎ Nepārmaksā, nopērc izdevīgu OCTA 3.88/5 (77.50%) 48 votes