«Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehnisko ekspertu sertificēšanas nolikums» (nav spēkā no 23.04.2005.)

 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehnisko ekspertu sertificēšanas nolikums

Nolikums izstrādāts pamatojoties uz

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma

32. pantu un Satiksmes biroja nolikuma 5.12. punktu

APSTIPRINĀTS
LR Satiksmes biroja Valdē
1999.gada 3.martā (prot.nr.3)
Valdes priekšsēdētājs
G.Janevičs
APSTIPRINĀTS
LR Satiksmes biroja Padomē
1999.gada 29.martā (prot.nr.1)
Padomes priekšsēdētājs
G.Liberts
1.Vispārīgie jautājumi
2.Sertificēšanas komisija
3.Sertificēšanas kārtība
4. Sertifikāta izsniegšana
5. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
6. Eksperta darbība, pārkāpumi un sertifikāta anulēšana
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis Nolikums nosaka sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehnisko ekspertu (turpmāk tekstā – eksperti) sertificēšanas kārtību Latvijas Republikas Satiksmes birojā (turpmāk – Satiksmes birojs).
1.2. Sertificēšanas mērķis ir noteikt ekspertu atbilstību darbam sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā, veicot transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes.
1.3. Sertifikāts ir dokuments, kas izsniegts saskaņā ar šo Nolikumu un kas apliecina, ka eksperts ir tiesīgs veikt ar civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saistītās sauszemes transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes (turpmāk tekstā – ekspertīzes).
1.4. Sertifikātu var saņemt fiziska persona (turpmāk tekstā – pretendents), kura izpildījusi visas šī Nolikuma prasības un kura vēlas nodarboties ar ekspertīžu veikšanu.
1.5. Sertificēšanu veic Satiksmes biroja izveidota sertificēšanas komisija.
1.6. Sertificēšanas finansēšanas jautājumus koordinē Satiksmes birojs, vadoties no Satiksmes biroja Valdē apstiprinātās tāmes.
2. Sertificēšanas komisija
2.1. Sertificēšanas komisiju 9 cilvēku sastāvā pēc Satiksmes biroja Valdes ieteikuma apstiprina Satiksmes biroja Padome.
2.2. Sertificēšanas komisijas sastāvā ietilpst: divi Satiksmes biroja pārstāvji, trīs apdrošināšanas sabiedrību pārstāvji (pēc Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ieteikuma) un pa vienam pārstāvim no Latvijas Autoinženieru asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes, neatkarīgo ekspertu biroja un autoservisa uzņēmuma.
2.3. Sertificēšanas komisijas darbu vada sertificēšanas komisijas priekšsēdētājs un viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks, kurus no sertificēšanas komisijas locekļu vidus pēc sertificēšanas komisijas ieteikuma apstiprina Satiksmes biroja Valde.
2.4. Sertificēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no sertificēšanas komisijas locekļiem. Ja izsludinātā sēde nav lemttiesīga, tad ne vēlāk kā divu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota sēde, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no sertificēšanas komisijas locekļu skaita.
2.5. Sertificēšanas komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.
2.6. Katram sertificēšanas komisijas loceklim balsošanā ir viena balss. Ja balsojuma rezultātā balsu skaits ir vienāds, tad noteicošā ir sertificēšanas komisijas priekšsēdētāja balss. Sertificēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sertificēšanas komisijas priekšsēdētājs un protokolists. Sertificēšanas komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Satiksmes birojs.
2.7. Sertificēšanas komisijas kompetence:
2.7.1. izskatīt iesniegumus sertifikāta saņemšanai, tā derīguma termiņa pagarināšanai vai anulēšanai;
2.7.2. pārbaudīt pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību šī Nolikuma prasībām;
2.7.3. pieņemt lēmumu par pielaišanu zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudei vai atteikumu;
2.7.4. veikt pretendenta zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudi;
2.7.5.pieņemt lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu;
2.7.6. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu;
2.7.7. pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu;
2.7.8. pieņemt citus ar sertificēšanu saistītus lēmumus;
2.7.9. iesniegt priekšlikumus Satiksmes biroja Valdei sertificēšanas pilnveidošanai.
3. Sertificēšanas kārtība
3.1. Lai saņemtu eksperta sertifikātu, Satiksmes birojā var pieteikties jebkurš pretendents. Satiksmes birojs iepazīstina pretendentu ar šo Nolikumu.
3.2. Lai varētu pieņemt lēmumu par pielaišanu sertificēšanas pārbaudei, pretendentam jāatbilst šādām prasībām:
3.2.1. izglītība:
3.2.1.1. vidējā speciālā (tehniskā) vai augstākā inženiertehniskā izglītība, kas saistīta ar sauszemes transportlīdzekļiem vai
3.2.1.2. vidējā speciālā (tehniskā) vai augstākā izglītība un tehniskā eksperta darba stāžs ne mazāks kā 3 gadi.
3.2.2. darba pieredze:
3.2.2.1. ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītā tehniskās ekspertīzes darbā – ne mazāka kā 1 gads vai ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītā inženierdarbā – ne mazāka kā 5 gadi.
3.2.3. pamatzināšanas un profesionālās zināšanas, atbilstoši tehnisko ekspertu sertificēšanas programmai (skatīt pielikumu nr.1);
3.2.4. prasmes un iemaņas darbā ar datoru;
3.2.5. iemaņas fotografēšanā, kas nodrošina transportlīdzekļu bojājumu uzrādīšanu.
3.2.6. valodas zināšanas:
3.2.6.1. Valsts valodas zināšanas – atbilstoši Latvijas Republikas Valodu likuma prasībām;
3.2.6.2. iemaņas svešvalodās, kas nodrošina darbu ar Satiksmes biroja apstiprinātajām speciālajām datorprogrammām sauszemes transportlīdzekļu bojājumu novērtēšanai;
3.2.6.3. speciālās transportlīdzekļu tehniskās terminoloģijas zināšanas.
3.2.7. par ekspertu nevar būt persona, kura ir notiesāta krimināllietā par tīšu nozieguma izdarīšanu un kurai nav dzēsta vai noņemta sodāmība.
3.3. Pretendents iesniedz sertificēšanas komisijai adresētu iesniegumu un savas profesionālās darbības aprakstu (curriculum vitae). Pielikumā pievieno dokumentu kopijas par izglītību un speciālo apmācību un divas (3×4 cm) fotogrāfijas. Saskaņā ar šo Nolikuma punktu sniegtās ziņas ir konfidenciālas.
3.4. Sertificēšanas komisija trīsdesmit dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata pretendenta atbilstību šī Nolikuma 3.2.punkta prasībām, pieņem lēmumu par pretendenta pielaišanu sertificēšanai vai pieņem lēmumu par motivētu atteikumu un rakstiski par to paziņo pretendentam. Ja pretendents nav ieradies uz sertificēšanu noteiktajā laikā, tad sertificēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta iesnieguma anulēšanu, vai nozīmēt pretendentam citu sertificēšanas laiku.
3.5. Ja pretendents tiek pielaists sertificēšanai, tad pirms sertificēšanas pretendentam sertificēšanas komisijai jāuzrāda kvīts par sertificēšanas komisijas darba apmaksu atbilstoši Satiksmes biroja Valdē apstiprinātai tāmei (skatīt pielikumu nr.2).
3.6. Sertificēšanas pārbaude notiek pēc tehnisko ekspertu sertificēšanas programmas (skatīt pielikumu Nr.1) un Satiksmes biroja Valdē apstiprinātiem sertificēšanas pārbaudes noteikumiem.
3.7. Ja sertificēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu, atkārtotu sertificēšanu veic ne ātrāk kā pēc četrām nedēļām. Pretendents var piedalīties sertificēšanā ne vairāk kā trīs reizes 12 mēnešu laikā.
3.8. Eksperta (pretendenta) pretenzijas par atteikumu izsniegt sertifikātu, pagarināt tā derīguma termiņu vai par tā anulēšanu, izskata Satiksmes biroja Valde.
4. Sertifikāta izsniegšana
4.1. Pēc sertificēšanas pārbaudes sertificēšanas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu un tajā pašā dienā par to paziņo pretendentam.
4.2. Sertificēšanas komisija desmit dienu laikā pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas izsniedz pretendentam noteiktas formas sertifikātu, apliecību un eksperta zīmogu.
4.3. Sertifikāta, apliecības un eksperta zīmoga formu un saturu apstiprina Satiksmes biroja Valde. Apliecība un zīmogs ir Satiksmes biroja īpašums, kas sertifikāta darbības anulēšanas gadījumā jānodod sertificēšanas komisijā. Sertifikāta, apliecības vai zīmoga nozaudēšanas gadījumā, sertificēšanas komisija atzīst to par spēkā neesošu un tā vietā tiek izsniegts dublikāts, par ko tiek publicēts paziņojums laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.
4.4. Sertifikāta dublikāta izsniegšanai nepieciešamo materiālu izskatīšanu un noformēšanu apmaksā eksperts atbilstoši Satiksmes biroja Valdē apstiprinātai tāmei (skatīt pielikumu nr.2).
4.5. Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena līdz trim gadiem, izvērtējot eksperta darbību atbilstoši šī Nolikuma 5.2.punktam. Pirmreizējais sertifikāts pretendentam tiek izsniegts ar termiņu – viens gads.
5. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
5.1. Iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai eksperts iesniedz sertificēšanas komisijai divus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās kopā ar kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu un kvīti par sertificēšanas komisijas darba apmaksu, atbilstoši Satiksmes biroja Valdes apstiprinātai tāmei (skatīt pielikumu nr.2). Iesniegumā eksperts sniedz ziņas par izmaiņām 3.3.punktā minētajos dokumentos. Eksperta iesniegumu, kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinošu dokumentu un kvīti par sertificēšanas komisijas darba apmaksu sertificēšanas komisija izskata divu mēnešu laikā no to iesniegšanas dienas.
5.2. Lemjot jautājumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, sertificēšanas komisija izvērtē:
5.2.1. eksperta darbību iepriekšējā laika periodā,
5.2.2. eksperta kvalifikācijas paaugstināšanu,
5.2.3. izlases veidā 3 tehnisko ekspertīžu dokumentāciju, kas noteikta 1997.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.252 “Noteikumi par autotransporta tehnisko ekspertīzi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā” 3.punktā.
5.3. Sertificēšanas komisijas protokolā fiksē lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai nepagarināšanu, kā arī par eksperta papildus apmācības nepieciešamību.
5.4. Sertificēšanas komisija paziņo ekspertam par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un tā saņemšanas kārtību, vietu un laiku. Pagarinātā derīguma termiņa sertifikātu sertificēšanas komisija izsniedz ekspertam desmit dienu laikā pēc sertificēšanas komisijas lēmuma par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu pieņemšanas.
5.5. Ja sertifikāta derīguma termiņš netiek pagarināts, tad personai, kura pretendē uz sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, ir tiesības paaugstināt savu kvalifikāciju (Satiksmes biroja akceptētās apmācībās vai citādi) un pēc tam iesniegt sertificēšanas komisijā iesniegumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.
5.6. Ja arī atkārtoti sertificēšanas komisija nepagarina sertifikāta derīguma termiņu, tad tā lemj par sertifikāta anulēšanu.
6. Eksperta darbība, pārkāpumi un sertifikāta anulēšana
6.1. Eksperta darbībai jābūt likumīgai, profesionālai, ētiskai, kulturālai un konfidenciālai.
6.2. Likumu, citu normatīvo aktu vai šī Nolikuma prasību pārkāpšana var būt par pamatu eksperta rīcības izskatīšanai sertificēšanas komisijā un sertifikāta anulēšanai.
6.3. Ekspertam jāpilda savi pienākumi, ievērojot Satiksmes biroja apstiprināto transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku.
6.4. Eksperts veic viņam uzticēto darbu personīgi, izmantojot viņam piešķirtās pilnvaras un ir atbildīgs par profesionālo pienākumu veikšanu. Ja profesionālo pienākumu veikšana nav iespējama saskaņā ar šo Nolikumu, tad par to nekavējoši jāziņo ekspertīzes pasūtītājam.
6.5. Eksperts savu slēdzienu par veikto ekspertīzi, protokolu par transportlīdzekļa apskati un aprēķinu par transportlīdzekļa remontu apstiprina ar personīgo parakstu un eksperta zīmoga nospiedumu.
6.6. Ekspertam periodiski jāpaaugstina sava kvalifikācija. Par kvalifikācijas paaugstināšanu jāiesniedz attiecīgs dokuments sertificēšanas komisijā, kas tiek ņemts vērā veicot sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.
6.7. Ekspertam nekavējoši rakstveidā jāziņo sertificēšanas komisijai par:
6.7.1. savas darba vai dzīves vietas adreses izmaiņām;
6.7.2. sertifikāta, apliecības vai eksperta zīmoga nozaudēšanu;
6.7.3. šī Nolikuma 3.2.7.punkta neievērošanu.
6.8. Ekspertam, pēc sertificēšanas komisijas pieprasījuma noteiktajā laikā un bez maksas jāsniedz informācija, kas attiecas uz viņa profesionālās darbības pārraudzīšanu un šī Nolikuma prasību ievērošanu, kā arī jāuzrāda šai sakarā pieprasītie dokumenti.
6.9. Ja sertificēšanas komisija ir saņēmusi pieteikumu par eksperta darbības pārkāpumu, tas tiek izskatīts viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pārkāpumu izskata ieinteresētā eksperta klātbūtnē, par to paziņojot ekspertam 10 darba dienas iepriekš. Eksperts ierodas uz pārkāpuma izskatīšanu, līdzi ņemot eksperta zīmogu un apliecību. Ja eksperts uz sava pārkāpuma izskatīšanu neierodas, komisija nosūta ekspertam atkārtotu paziņojumu. Ja eksperts uz pārkāpumu izskatīšanu neierodas arī atkārtoti, sertificēšanas komisija pieņem lēmumu bez viņa klātbūtnes.
6.10. Ja sertificēšanas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, tad tā fiksē to protokolā un rakstiski par to paziņo ieinteresētajam ekspertam, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Pēc lēmuma saņemšanas ekspertam jāatdod sertificēšanas komisijā eksperta zīmogs un apliecība.
6.11. Sertifikāts tiek anulēts, ja:
6.11.1. eksperts vēlas pārtraukt savu, kā sertificēta eksperta, darbību un par to paziņo Satiksmes birojam,
6.11.2. sertificēšanas komisija atzinusi, ka eksperts, veicot transportlīdzekļa tehnisko ekpertīzi, ir pārkāpis likumu, citu normatīvo aktu vai šī Nolikuma prasības.
6.12. Ja sertifikācijas komisija sertifikātu anulējusi par likumu, citu normatīvo aktu vai šī Nolikuma prasību pārkāpumu, tad atkārtota sertificēšana iespējama atbilstoši sertificēšanas komisijas lēmumam, bet ne ātrāk kā pēc viena gada.

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.