«Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem» (nav spēkā no 01.05.2004.)

Publ.: Vēstnesis 30.05.1997

Grozījumi: MK 06.10.1998. not. nr.397 (L.V., 9.okt., nr.189/190; Ziņotājs, 1998, nr.21)

MK 23.02.1999. not. nr.61 (L.V., 26.febr., nr.55/56; Ziņotājs, 1999, nr.6)

MK 19.12.2000. not. nr.436 (L.V., 22.dec., nr.466/469; Ziņotājs, 2001, nr.3)

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

 

 

 

Noteikumi nr. 199

 

27.05.1997
Rīgā
 

 

Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem

(prot. nr.30 24.§)

Izdoti saskaņā ar

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma

14.panta otro daļu, 16.panta trešo daļu, 17.panta trešo daļu un 18.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi) īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk – apdrošināšana) apdrošinātāja atbildības limitus un kārtību, kādā aprēķināmas apdrošināšanas prēmijas.
II. Apdrošināšanas prēmiju apmēri un to aprēķināšanas kārtība
2. Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanas kārtība ir obligāta visiem apdrošinātājiem, kas ir saņēmuši licenci attiecīgajam apdrošināšanas veidam un veic apdrošināšanas operācijas.
3. Ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz termiņu, kas īsāks par pilnu kalendāra mēnesi (piemēram, uz divarpus mēnešiem), apdrošināšanas prēmija nosakāma apmērā, kāds paredzēts, attiecīgo kalendāra mēnesi ieskaitot (izņemot apdrošināšanas līgumus, kas tiek slēgti uz vienu, divām vai piecpadsmit dienām).
4. Apdrošināšanas prēmijas standartlīgumiem, kompleksajiem līgumiem, grupas līgumiem un robežapdrošināšanas līgumiem tiek noteiktas saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un šiem noteikumiem (1.pielikums).
(1998.gada 6.oktobra MK noteikumu nr.397 redakcijā, kas stājas spēkā no 10.10.98.)
4.1. Apdrošināšanas prēmijas starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm), kas nav spēkā Latvijas teritorijā, tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 1.tabulu.
(1998.gada 6.oktobra MK noteikumu nr.397 redakcijā, kas stājas spēkā no 10.10.98.)
4.2. Apdrošināšanas prēmijas starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm), kas ir spēkā Latvijas teritorijā, aprēķina pēc formulas:
ZKL = ZK + P(1 – X/100), kur
ZKL – Latvijas teritorijā spēkā esošas Zaļās kartes apdrošināšanas prēmija;
ZK – Latvijas teritorijā spēkā neesošas Zaļās kartes apdrošināšanas prēmija (4.pielikuma 1.tabula);
P – atbilstošā standartlīguma apdrošināšanas prēmija (1.pielikums), kurai attiecīgi piemērots palielinājums vai samazinājums saskaņā ar šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu;
X – apdrošināšanas prēmijas samazinājums saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 2.tabulu.
(1998.gada 6.oktobra MK noteikumu nr.397 redakcijā, kas stājas spēkā no 10.10.98.)
5. Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem, autobusiem un uz to bāzes būvētiem transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti licencēti starptautiskie kravu un pasažieru komercpārvadājumi un kuru īpašnieks vai tiesīgais lietotājs var uzrādīt starptautisko civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti), kas noslēgts vismaz uz trim mēnešiem, līdz Zaļās kartes termiņa beigām piemēro apdrošināšanas prēmijas, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikuma 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1. un 3.1.2.tabulā.
6. Ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.1.tabulu. Ja ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs var uzrādīt spēkā esošu starptautisko civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti), slēdzot robežapdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.2.tabulu.
7. Ņemot vērā ceļu satiksmes riska pakāpi un transportlīdzekļu daudzumu, Latvijas teritorijā tiek noteikti šādi papildu koeficienti transportlīdzekļa prēmijai (1.pielikums):
7.1. Rīgā – koeficients 1,2 (piemaksas kods – “R”);
7.2. pārējā Latvijas teritorijā – koeficients 1.
8. Apdrošināšanas prēmija, apdrošinot ne vairāk kā vienu transportlīdzekli, par 40 procentiem tiek samazināta:
8.1. I un II grupas invalīdiem (atlaides kods – “I”);
8.2. III grupas invalīdiem, kuriem ir attiecīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un kuriem ir ķermeņa balsta traucējumi, ko apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums (atlaides kods -“I”).
9. Apdrošināšanas prēmija tiek palielināta vai samazināta saskaņā ar šo noteikumu 8., 10., 11.,12., 13. un 15.punktā minētajiem nosacījumiem, attiecīgi noteiktos procentus piemērojot šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam transportlīdzekļa apdrošināšanas prēmijas apmēram.
10. Ja apdrošināšana bijusi spēkā pēdējos 12 mēnešus pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas un šajā laikposmā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli, kā arī nav vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs katrā nākamajā gadā tiek samazināts (2.pielikuma 1.tabula).
11. Ja apdrošināšana bijusi spēkā pēdējos 12 mēnešus pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas un šajā laikposmā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli, kā arī nav vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un ja viņš iegūst transportlīdzekli saskaņā ar pirkuma, maiņas vai dāvinājuma līgumu vai to mantojot, apdrošināšanas prēmijas apmērs, slēdzot apdrošināšanas līgumu attiecībā uz jauniegūto transportlīdzekli, tiek samazināts (2.pielikuma 1.tabula).
12. Ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli vai šajā laikposmā vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek palielināts (2.pielikuma 2. un 3.tabula).
13. Ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli vai šajā laikposmā vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un ja viņš iegūst transportlīdzekli saskaņā ar pirkuma, maiņas vai dāvinājuma līgumu vai to mantojot, apdrošināšanas prēmijas apmērs, slēdzot apdrošināšanas līgumu attiecībā uz jauniegūto transportlīdzekli, tiek palielināts (2.pielikuma 2. un 3.tabula).
14. Ja attiecībā uz transportlīdzekļa īpašnieku vai tiesīgo lietotāju saskaņā ar šo noteikumu 12. vai 13.punktā minētajiem nosacījumiem var piemērot dažādus apdrošināšanas prēmijas palielinājuma procentu apmērus, piemēro lielāko palielinājuma procentu apmēru.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2000. noteikumiem nr.436, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
15. Ja iepriekšējā kalendāra gadā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, būdams alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek palielināts par 200 procentiem (piemaksas kods – “P8”).
16. Ja apdrošinātājs, izsniedzot apdrošināšanas polisi, nepareizi noteicis apdrošināšanas prēmijas apmēru, un tas ir nepamatoti palielināts, apdrošinātājs pārmaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu atmaksā apdrošinājuma ņēmējam. Ja apdrošināšanas prēmijas apmērs nepamatoti samazināts, apdrošinājuma ņēmējam jāpiemaksā neiemaksātā apdrošināšanas prēmijas daļa.
17. Attiecīgajā gadā piemērojamo apdrošināšanas prēmiju apmērus aprēķina saskaņā ar transportlīdzekļu klasifikāciju (3.pielikums).
III. Apdrošinātāja atbildības limiti
18. Kopējais apdrošinātāja atbildības limits sakarā ar cietušā ārstēšanu un pārejošu darbnespēju ir 10000 latu katrai cietušajai personai.
(1999.gada 23.februāra MK noteikumu nr.61 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2000. noteikumiem nr.436, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
19. Apdrošinātāja atbildības limits par ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu ir 400 latu apbedīšanas izdevumiem par katru bojā gājušo personu.
20. Apdrošinātāja atbildības limits sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai nodarītu paliekošu darbspēju zudumu ir 1000 latu gadā katrai cietušajai personai.
(1999.gada 23.februāra MK noteikumu nr.61 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2000. noteikumiem nr.436, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
21. Apdrošinātāja atbildības limits bojā gājušās personas apgādājamajiem ir 1000 latu gadā par katru ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu.
(1999.gada 23.februāra MK noteikumu nr.61 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2000. noteikumiem nr.436, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
22. Apdrošinātāja atbildības limits par ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai nodarīto zaudējumu ir 9000 latu.
(2000.gada 19.decembra MK noteikumu nr.436 redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
22.1. Ja ceļu satiksmes negadījumu ir izraisījušas vairākas personas un tām savstarpēji nodarīti zaudējumi sakarā ar mantas bojājumu vai bojāeju, apdrošināšanas atlīdzība, ko katras ceļu satiksmes negadījumu izraisījušās personas civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs atbilstoši attiecīgās personas vainas pakāpei izmaksā cietušajiem, nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu.
(2000.gada 19.decembra MK noteikumu nr.436 redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
22.2. Ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījusī persona ir nodarījusi zaudējumus sakarā ar mantas bojājumu vai bojāeju vairākiem cietušajiem, apdrošināšanas atlīdzība, ko izmaksā cietušajiem, nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu.
(2000.gada 19.decembra MK noteikumu nr.436 redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
22.3. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir nodarīti zaudējumi vairāku īpašnieku mantai sakarā ar transportlīdzekļu bojājumu, bojāeju vai arī citai mantai (izņemot transportlīdzekli) un kopējais zaudējumu apmērs pārsniedz apdrošinātāja atbildības limitu, zaudējumus atlīdzina apdrošinātāja atbildības limita apmērā proporcionāli katra cietušā zaudējumu apmēram.
(2000.gada 19.decembra MK noteikumu nr.436 redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
22.4. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir nodarīti zaudējumi vairāku īpašnieku mantai un kopējais zaudējumu apmērs pārsniedz apdrošinātāja atbildības limitu, zaudējumus atlīdzina apdrošinātāja atbildības limita apmērā, ievērojot šādu zaudējumu atlīdzināšanas sadalījumu:
22.4.1. zaudējumu atlīdzināšanai sakarā ar transportlīdzekļa bojājumu vai bojāeju — 75 procenti no apdrošinātāja atbildības limita;
22.4.2. zaudējumu atlīdzināšanai sakarā ar citas mantas (izņemot transportlīdzekli) bojājumu vai iznīcināšanu — 25 procenti no apdrošinātāja atbildības limita.
(2000.gada 19.decembra MK noteikumu nr.436 redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
22.5. Ja šo noteikumu 22.4 punktā minētajā gadījumā zaudējuma apmērs ir mazāks par zaudējumu atlīdzināšanas sadalījumā noteikto, šo zaudējumu atlīdzina pilnībā, bet atlikušo summu izmaksā proporcionāli katra cietušā zaudējumu apmēram.
(2000.gada 19.decembra MK noteikumu nr.436 redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
23. Atlīdzinot videi nodarītos zaudējumus, apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu – 1000 latu.
(1999.gada 23.februāra MK noteikumu nr.61 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2000. noteikumiem nr.436, kas stājas spēkā no 01.01.2000.)
IV. Noslēguma jautājumi
24. Šo noteikumu 15.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri. Šo noteikumu 10., 11., 12. un 13.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.septembri.
25. Šo noteikumu 5. un 6.punkts ir spēkā līdz dienai, kad Latvijas Republika pievienojas starptautiskajai civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (Zaļo karšu) sistēmai.
25.1. Šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 17.punkts nav spēkā attiecībā uz starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm), kas nav spēkā Latvijas teritorijā.
(1998.gada 6.oktobra MK noteikumu nr.397 redakcijā, kas stājas spēkā no 10.10.98.)
25.2. Ja tiek grozīts apdrošinātāja atbildības limita apmērs, grozījumi attiecas uz tiem apdrošināšanas gadījumiem, kuri ir notikuši pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.
(1999.gada 23.februāra MK noteikumu nr.61 redakcijā, kas stājas spēkā no 27.02.99.
26. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:
26.1. 1996.gada 11.jūnija noteikumus nr.204 “Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem” (Latvijas Vēstnesis, 1996., 103., 228./229./230.nr.);
26.2. 1996.gada 24.decembra noteikumus nr.477 “Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 11.jūnija noteikumos nr.204 “Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem”” (Latvijas Vēstnesis 1996., 228./229./230.nr.).
Ministru prezidents A.Šķēle
Finansu ministrs R.Zīle
1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija
noteikumiem nr.199

 

 

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijas
1. Vieglajiem  automobiļiem  un   mikroautobusiem, kuru  sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja  vietu)   nav  lielāks  par  astoņām sēdvietām, un uz to bāzes būvētiem transportlīdzekļiem.
1.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.
1.1.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1I Līdz 1200 1,9 2,8 3,4 4 2,7 18,1 2,6 31
2 V2I 1201-1500 2,1 3,2 3,9 4,5 3,1 20,4 2,9 35
3 V3I 1501-1800 2,3 3,5 4,3 5 3,5 22,8 3,3 39
4 V4I 1801-2100 2,5 3,8 4,6 5,4 3,7 24,6 3,5 42,1
5 V5I 2101-2600 2,7 4,1 5 5,8 4 26,4 3,8 45,2
6 V6I virs 2600 2,8 4,2 5,1 6 4,1 27,1 3,9 46,5
1.1.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1I Līdz 1200 2,2 3,3 4,1 4,8 3,3 21,7 3,1 37,2
2 V2I 1201-1500 2,5 3,8 4,6 5,4 3,7 24,5 3,5 42
3 V3I 1501-1800 2,8 4,2 5,1 6 4,2 27,3 3,9 46,8
4 V4I 1801-2100 3 4,5 5,6 6,5 4,5 29,5 4,2 50,5
5 V5I 2101-2600 3,3 4,9 6 7 4,8 31,6 4,5 54,2
6 V6I virs 2600 3,3 5 6,1 7,2 5 32,6 4,7 55,8

1.2.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

1.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1K Līdz 1200 2,4 3,6 4,4 5,2 3,6 23,3 3,3 40
2 V2K 1201-1500 2,8 4,1 5,1 5,9 4,1 26,8 3,8 46
3 V3K 1501-1800 3,1 4,6 5,6 6,6 4,5 29,8 4,3 51
4 V4K 1801-2100 3,4 5 6,2 7,2 5 32,7 4,7 56
5 V5K 2101-2600 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
6 V6K virs 2600 3,7 5,6 6,8 8 5,5 36,2 5,2 62
1.2.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1K Līdz 1200 2,9 4,3 5,3 6,2 4,3 28 4 48
2 V2K 1201-1500 3,3 5 6,1 7,1 4,9 32,2 4,6 55,2
3 V3K 1501-1800 3,7 5,5 6,7 7,9 5,5 35,7 5,1 61,2
4 V4K 1801-2100 4 6 7,4 8,7 6 39,2 5,6 67,2
5 V5K 2101-2600 4,3 6,5 7,9 9,3 6,4 42 6 72
6 V6K virs 2600 4,5 6,7 8,2 9,6 6,6 43,4 6,2 74,4

2.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.2.1.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

2. Kravas automobiļiem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1I Līdz 3500 3,3 5 6,1 7,1 4,9 32,1 4,6 55
2 K2I 3501-12000 3,5 5,3 6,5 7,6 5,3 34,4 4,9 59
3 K3I 12001-20000 3,8 5,7 6,9 8,1 5,6 36,8 5,3 63
4 K4I 20001-26000 4 6 7,3 8,6 5,9 38,7 5,5 66,3
5 K5I 26001-30000 4,2 6,3 7,7 9 6,2 40,6 5,8 69,6
6 K6I virs 30000 4,3 6,4 7,9 9,2 6,4 41,7 6 71,5
2.1.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1I Līdz 3500 4 5,9 7,3 8,5 5,9 38,5 5,5 66
2 K2I 3501-12000 4,2 6,4 7,8 9,2 6,3 41,3 5,9 70,8
3 K3I 12001-20000 4,5 6,8 8,3 9,8 6,8 44,1 6,3 75,6
4 K4I 20001-26000 4,8 7,2 8,8 10,3 7,1 46,4 6,6 79,6
5 K5I 26001-30000 5 7,5 9,2 10,8 7,5 48,7 7 83,5
6 K6I virs 30000 5,1 7,7 9,4 11,1 7,7 50,1 7,2 85,8

2.2.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

2.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1K Līdz 3500 3,8 5,8 7 8,3 5,7 37,3 5,3 64
2 K2K 3501-12000 4,5 6,8 8,3 9,7 6,7 43,8 6,3 75
3 K3K 12001-20000 5,2 7,7 9,5 11,1 7,7 50,2 7,2 86
4 K4K 20001-26000 5,6 8,5 10,3 12,2 8,4 54,8 7,8 94
5 K5K 26001-30000 6,1 9,2 11,2 13,2 9,1 59,5 8,5 102
6 K6K virs 30000 6,6 9,9 12,1 14,3 9,9 64,2 9,2 110
2.2.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1K Līdz 3500 4,6 6,9 8,4 9,9 6,9 44,8 6,4 76,8
2 K2K 3501-12000 5,4 8,1 9,9 11,7 8,1 52,5 7,5 90
3 K3K 12001-20000 6,2 9,3 11,4 13,4 9,2 60,2 8,6 103,2
4 K4K 20001-26000 6,8 10,2 12,4 14,6 10,1 65,8 9,4 112,8
5 K5K 26001-30000 7,3 11 13,5 15,9 11 71,4 10,2 122,4
6 K6K virs 30000 7,9 11,9 14,5 17,1 11,8 77 11 132

 

 

3.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.
3.1.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1I Līdz 3500 2,7 4,1 5 5,8 4 26,3 3,8 45
2 A2I 3501-12000 3 4,5 5,5 6,5 4,5 29,2 4,2 50
3 A3I 12001-20000 3,3 5 6,1 7,1 4,9 32,1 4,6 55
4 A4I virs 20000 3,5 5,3 6,4 7,6 5,2 34,1 4,9 58,5
3.1.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1I Līdz 3500 3,2 4,9 5,9 7 4,8 31,5 4,5 54
2 A2I 3501-12000 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
3 A3I 12001-20000 4 5,9 7,3 8,5 5,9 38,5 5,5 66
4 A4I virs 20000 4,2 6,3 7,7 9,1 6,3 41 5,9 70,2

3.2.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

3.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1K Līdz 3500 3,2 4,9 5,9 7 4,8 31,5 4,5 54
2 A2K 3501-12000 3,9 5,9 7,2 8,4 5,8 37,9 5,4 65
3 A3K 12001-20000 4,6 6,8 8,4 9,8 6,8 44,3 6,3 76
4 A4K virs 20000 5,1 7,7 9,4 11,1 7,6 49,9 7,1 85,5
3.2.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Pilna masa (kg) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1K Līdz 3500 3,9 5,8 7,1 8,4 5,8 37,8 5,4 64,8
2 A2K 3501-12000 4,7 7 8,6 10,1 7 45,5 6,5 78
3 A3K 12001-20000 5,5 8,2 10 11,8 8,2 53,2 7,6 91,2
4 A4K virs 20000 6,2 9,2 11,3 13,3 9,2 59,9 8,6 102,6

 

 

4.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
Nr.p.k. Kods Dzinēja tilpums (cm3) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 M1 Zem 250 cm3 0,6 0,9 1,1 1,3 0,9 5,8 0,8 10
2 M2 250 cm3 un vairāk 0,9 1,4 1,7 1,9 1,3 8,8 1,3 15
4.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods Dzinēja tilpums (cm3) 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 M1 Zem 250cm3 0,7 1,1 1,3 1,5 1 7 1 12
2 M2 250cm3 un vairāk 1,1 1,6 2 2,3 1,6 10,5 1,5 18

5.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

5. Traktoriem un pašgājējiem.

Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TR1 (riteņu traktori ar jaudu 50Zs un mazāk), pārējā traktortehnika 0,7 1 1,2 1,4 0,9 6,4 0,9 11
2 TR2 (riteņu traktori ar jaudu virs 50Zs) 1,1 1,7 2,1 2,4 1,6 10,9 1,6 18,7
5.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TR1 (riteņu traktori ar jaudu 50Zs un mazāk), pārējā traktortehnika 0,8 1,2 1,5 1,7 1,1 7,7 1,1 13,2
2 TR2 (riteņu traktori ar jaudu virs 50Zs) 1,3 2 2,5 2,9 2 13,1 1,9 22,4

6.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

6. Piekabēm.

Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 PV vieglo automobiļu 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 2,9 0,4 5
2 PT Traktort. un pašgājēju 0,4 0,6 0,8 0,9 0,6 4,1 0,6 7
3 PK1 Kravas automob. (zem 10t) 0,9 1,4 1,7 1,9 1,3 8,8 1,3 15
4 PK2 Kravas automob. (10t un vairāk) 3 4,5 5,5 6,5 4,5 29,2 4,2 50
5 PS Cisternas, kokvedēji 5,4 8,1 9,9 11,7 8,1 52,5 7,5 90
6.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 PV vieglo automobiļu 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 3,5 0,5 6
2 PT Traktort. un pašgājēju 0,5 0,8 0,9 1 0,7 4,9 0,7 8,4
3 PK1 Kravas automob. (zem 10t) 1,1 1,6 2 2,3 1,6 10,5 1,5 18
4 PK2 Kravas automob. (10t un vairāk) 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
5 PS Cisternas, kokvedēji 6,5 9,7 11,9 14 9,7 63 9 108

7.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls) 

7. Tramvajiem un trolejbusiem.

Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TV tramvaji 5,2 7,8 9,6 11,3 7,8 50,8 7,3 87
2 TB trolejbusi 5,2 7,8 9,6 11,3 7,8 50,8 7,3 87
7.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija Rīgā (Ls)
Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TV tramvaji 6,3 9,4 11,5 13,5 9,3 60,9 8,7 104,4
2 TB trolejbusi 6,3 9,4 11,5 13,5 9,3 60,9 8,7 104,4

8.1.tabula. Apdrošināšanas prēmija (Ls) 

8. Ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7  mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 RV vieglie automob. 6 9 11 13 9 58,3 8,3 100
2 RM motocikli 4,5 6,8 8,3 9,7 6,7 43,8 6,3 75
3 RK kravas autom. 8,4 12,6 15,4 18,2 12,6 81,7 11,7 140
4 RA autobusi 7,2 10,8 13,2 15,6 10,8 70 10 120
5 RT
traktori
4,8 7,2 8,8 10,4 7,2 46,7 6,7 80
6 RPK kravas autom. piekabes 5,4 8,1 9,9 11,7 8,1 52,5 7,5 90
7 RPV vieglo autom. piekabes 4,2 6,3 7,7 9,1 6,3 40,8 5,8 70
8 RPT traktort. un pašgāj. piekabes 4,8 7,2 8,8 10,4 7,2 46,7 6,7 80
9 RPS piekabes: cisternas, kokvedēju 7,2 10,8 13,2 15,6 10,8 70 10 120

 

8.2.tabula. Apdrošināšanas prēmija (Ls)

Nr.p.k. Kods 1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6 mēn 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 ZV vieglie automob. 3 4,5 5,5 6,5 4,5 29,2 4,2 50
2 ZM motocikli 2,3 3,4 4,1 4,8 3,3 21,9 3,1 37,5
3 ZK kravas autom. 4,2 6,3 7,7 9,1 6,3 40,8 5,8 70
4 ZA autobusi 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
5 ZT traktori un pašgājēji 2,4 3,6 4,4 5,2 3,6 23,3 3,3 40
6 ZPK kravas autom. Piekabes 2,7 4,1 5 5,8 4 26,3 3,8 45
7 ZPV vieglo autom. Piekabes 2,1 3,2 3,9 4,5 3,1 20,4 2,9 35
8 ZPT traktort. un pašgāj. piekabes 2,4 3,6 4,4 5,2 3,6 23,3 3,3 40
9 ZPS piekabes: cisternas, kokvedēji 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
9. Ja juridiskā persona, veicot uzņēmējdarbību, nodarbojas  ar transportlīdzekļu tirdzniecību.
9.1.tabula
Nr.p.k Kods Veids Apdrošināšanas prēmija 1 gads (Ls)
1 GV Vieglie automobiļi 74,4
2 GM Motocikli 18
3 GK Kravas automobiļi 132
4 GA Autobusi 70,2
5 GT Traktori un pašgājēji 22,4
6 GPK Kravas automob. Piekabes 60
7 GPV Vieglo automob. piekabes 6
8 GPT Trakt. un pašg. piekabes  8,4
Finansu ministrs: R.Zīle
2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija
noteikumiem nr. 199

 

 

Apdrošīnāšanas prēmiju palielināšana un samazināšana
1.tabula. Apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no gadu skaita, kuros transportlīdzeklis vadīts, neizraisot ceļu satiksmes negadījumu
Gadu skaits

Apdrošināšanas prēmijas samazināšana (%)

Atlaides kods

1

2

A1

2

3

A2

3

4

A3

4

5

A4

5

6

A5

6

7

A6

7

15

A7

8

20

A8

9

25

A9

10

30

A10

11

40

A11

12

50

A12

2.tabula. Apdrošināšanas prēmijas palielināšana atkarībā no ceļu satiksmes negadījumu skaita
Ceļu satiksmes negadījumu skaits Apdrošināšanas prēmijas palielināšana * (%) Piemaksas kods
1 15 P1
2 30 P2
3 50 P3
4 75 P4
5 un vairāk 100 P5

* Neatkarīgi no izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaita, ja ceļu satiksmes negadījumā ir cilvēku upuri, – apdrošināšanas prēmiju palielina par 100%, neņemot vērā šajā tabulā noteiktos apdrošināšanas prēmijas palielināšanas apmērus. (Piemaksas kods – “P9”.)3.tabula. Apdrošināšanas prēmijas palielināšana atkarībā no gadījumu skaita, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā

Gadījumu skaits, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā Apdrošināšanas prēmijas palielināšana (%) Piemaksas kods
1 50 P6
2 un vairāk 100 P7

Finansu ministrs:  R.Zīle
3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija
noteikumiem nr. 199

 

 

Transportlīdzekļu klasifikācija
 
1. Vieglie automobiļi, uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi un mikroautobusi, kuros sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nav lielāks par astoņām sēdvietām, iedalāmi šādās grupās:
1.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 1200 kg;
1.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1201 līdz 1500 kg;
1.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1501 līdz 1800 kg;
1.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1801 līdz 2100 kg;
1.5. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 2101 līdz 2600 kg;
1.6. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 2600 kg.
2. Kravas automobiļi un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:
2.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;
2.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 3501 līdz 12000 kg;
2.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 12001 līdz 20000 kg;
2.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 20001 līdz 26000 kg;
2.5. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 26001 līdz 30000 kg;
2.6. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 30000 kg.
3. Autobusi un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:
3.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;
3.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 3501 līdz 12000 kg;
3.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 12001 līdz 20000 kg;
3.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 20000 kg.
4. Motocikli, motorolleri un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:
4.1. ar dzinēja darba tilpumu zem 250 cm3;
4.2. ar dzinēja darba tilpumu 250 cm3 un vairāk.
5. Traktori un pašgājēji iedalāmi šādās grupās:
5.1. riteņu traktori ar dzinēja jaudu 50 ZS (36,8 kW) un mazāk; pārējā traktortehnika (kāpurķēžu traktori, buldozeri, ekskavatori, ceļu būves un kopšanas mašīnas, meža mašīnas, kombaini, pašgājējas pļaujmašīnas, cauruļu licēji, pacēlāji utt.);
5.2. riteņu traktori ar dzinēja jaudu virs 50 ZS (36,8 kW).
6. Piekabes iedalāmas šādās grupās:
6.1. vieglo automobiļu un uz to bāzes būvēto transportlīdzekļu piekabes;
6.2. traktoru un pašgājēju piekabes;
6.3. kravas automobiļu piekabes ar pilnu masu zem 10000 kg;
6.4. kravas automobiļu piekabes ar pilnu masu 10000 kg un vairāk;
6.5. cisternas un kokvedēji.
7. Tramvaji un trolejbusi.
Finansu ministrs R.Zīle

4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija
noteikumiem nr 199

 

 

Apdrošināšanas prēmijas starptautiskās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem («Zaļajām kartēm»)
1.tabula. Apdrošināšanas prēmijas starptautiskās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem («Zaļajām kartēm»),kas nav spēkā Latvijas teritorijā
N.p.k. Kate
gorija
Veids Apdrošināšanas prēmija (Ls)
15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6. mēn 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A Vieglie automobiļi, kravas automobiļi (kuru pilna masa līdz 3500 kg), mikroautobusi* un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi 23 35 22 165 20 265
2 B Motocikli, tricikli, kvadricikli, motorolleri un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi 15 20 8.8 72 8 112
3 C Kravas automobiļi (kuru pilna masa virs 3500 kg), traktori un pašgājēji un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi 30 40 30 216 26 346
4 E Autobusi, mikroautobusi** un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi 65 105 60 455 50 705
5 F Vieglo automobiļu piekabes un uz to bāzes būvētas transportlīdzekļu piekabes 11 15 3 32.5 2.5 45
6 F Kravas automobiļu, traktoru un pašģājēju piekabes, puspiekabes un uz to bāzes būvētas transportlīdzekļu piekabes, puspiekabes 22 25 3 42.5 2.5 55
mikroautobusi* – salonā izvietotas ne vairāk kā 9 sēdvietas (ieskaitot vadītāja vietu)
mikroautobusi** – salonā izvietotas vairāk kā 9 sēdvietas (ieskaitot vadītāja vietu)
2.tabula. Apdrošināšanas prēmijas samazināšana starptautiskās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm), kas ir spēkā Latvijas teritorijā
Nr.p.k. Līguma termiņš Apdrošināšanas prēmijas samazinājums X%
1 īsāks par 3 mēnešiem 0
2 3 – 6 mēneši 50
3 7 – 11 mēneši 60
4 1 gads 70

 

4. Motocikliem, motorolleriem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem. 3. Autobusiem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.