«Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā» (nav spēkā no 01.12.2007.)

Publ.: Vēstnesis 34 05.02.1999

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

 

 

 

Noteikumi nr. 31

 

02.02.1999
Rīgā

 

 

Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā
(prot. Nr. 8  6.§)
Izdoti saskaņā ar
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma
20.panta trešo daļu un 50.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
II. Izmantojamās datu bāzes
III. Apmaiņa ar elektroniskajiem datiem
IV. Pārskati
V. Kļūdu un neatbilstību novēršana
VI. Noslēguma jautājums
Pielikums
1. Satiksmes birojam nododamie dati par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem
2. Direkcijai un inspekcijai nododamie dati par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem
3. Satiksmes birojam nododamie dati par anulētajām polisēm vai pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem
4. Direkcijai un inspekcijai nododamie dati par anulētajām polisēm vai pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem
5. Satiksmes birojam nododamie dati par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām
6. Satiksmes birojam nododamie dati par pieteiktām, bet vēl neveiktām apdrošināšanas atlīdzības izmaksām
7. Satiksmes birojam nododamie dati par regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Satiksmes biroja, apdrošināšanas sabiedrību (turpmāk – apdrošinātāji), Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – direkcija), Ceļu policijas, Robežsardzes un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk – civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana) informācijas apmaiņas jomā.
2. Izdevumus, kas saistīti ar datu bāzu uzturēšanu un valsts nozīmes datu pārraides tīkla (turpmāk – datu pārraides tīkls) izmantošanu, elektronisko datu sagatavošanu, pārskatu sagatavošanu un nosūtīšanu, kā arī sakaru kanālu izmantošanu, katrs šo noteikumu 1.punktā minētais sadarbības dalībnieks sedz no saviem līdzekļiem.
3. Satiksmes birojs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no direkcijas, inspekcijas, Ceļu policijas un apdrošinātājiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas procesa organizēšanai un tā analīzei nepieciešamo informāciju.
II. Izmantojamās datu bāzes
4. Satiksmes birojs uztur apdrošinātājiem izsniegto civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu (turpmāk – polise) veidlapu uzskaites datu bāzi. Minētajā datu bāzē ir arī apdrošinātāju sabojāto, nozaudēto, kā arī anulēto un tiem nozagto vai citu iemeslu dēļ apdrošinātāju valdījumā vairs neesošo polišu dati. Izmantojot datu pārraides tīklu, šie dati ir pieejami visiem sadarbības dalībniekiem.
5. Satiksmes birojs, izmantojot apdrošinātāju datus, uztur apdrošināto transportlīdzekļu īpašnieku uzskaites datu bāzi, kurā ir visu noslēgto civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (turpmāk – apdrošināšanas līgums) dati. Izmantojot datu pārraides tīklu, šie dati ir pieejami visiem sadarbības dalībniekiem, kuri pārbauda apdrošināšanas līguma spēkā esamību.
6. Direkcija, izmantojot apdrošinātāju datus, papildina un uztur transportlīdzekļu īpašnieku reģistrācijas datu bāzi. Izmantojot datu pārraides tīklu, dati par direkcijā reģistrēto transportlīdzekļu civiltiesisko apdrošināšanu ir pieejami visiem sadarbības dalībniekiem. Satiksmes birojam ir pieejami arī dati par direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem un to īpašniekiem. Apdrošinātājiem dati par direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem un to īpašniekiem ir pieejami, norādot attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru. Lai saņemtu minētos datus, jānoslēdz līgums par informācijas izmantošanu, kurā norādītas par šīs informācijas izmantošanu atbildīgās personas.
7. Direkcija, izmantojot Ceļu policijas sniegto informāciju, uztur satiksmes negadījumu uzskaites datu bāzi. Izmantojot datu pārraides tīklu, šie dati ir pieejami visiem sadarbības dalībniekiem.
8. Ceļu policija izveido un uztur datu bāzi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem. Apdrošināšanas prēmijas piemaksu un apdrošināšanas atlaižu noteikšanai nepieciešamie minētās datu bāzes dati, izmantojot datu pārraides tīklu, ir pieejami visiem sadarbības dalībniekiem.
9. Satiksmes birojs, izmantojot apdrošinātāju datus, uztur ar civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saistīto apdrošināšanas atlīdzības izmaksu uzskaites datu bāzi.
10. Satiksmes birojs uztur un izplata šādus datu bāzu sinhronizācijai nepieciešamos lokālos klasifikatorus:
10.1. transportlīdzekļa kods;
10.2. apdrošināšanas prēmijas piemaksas veids;
10.3. apdrošināšanas atlaides veids;
10.4. apdrošinātāji;
10.5. apdrošināšanas līguma veids;
10.6. apdrošināšanas līguma pārtraukšanas vai anulēšanas iemesls;
10.7. apdrošināšanas izmaksas veids.
11. Par Latvijas pilsētu un rajonu klasifikatoru izmantojams Valsts statistikas komitejas izstrādātais Administratīvi teritoriālais klasifikators.
12. Par valstu un teritoriju klasifikatoru robežapdrošināšanas līgumos izmantojams finansu ministra apstiprinātais Pasaules valstu, teritoriju un valūtu klasifikators.
III. Apmaiņa ar elektroniskajiem datiem
13. Apmainīties ar elektroniskajiem datiem, kuri jāuzkrāj Satiksmes biroja, direkcijas, apdrošinātāju un inspekcijas datu bāzēs un minēti šo noteikumu 15., 16., 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktā, var tiešā pieslēgumā atbilstošajām datu bāzēm, izmantojot datu pārraides tīklu, elektronisko pastu, komutējamos telefontīkla sakaru kanālus un disketes. Apdrošinātājiem ir tiesības ar civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saistīto datu pārraidei izmantot datu pārraides tīklu.
14. Šo noteikumu 15., 16., 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktā minēto datu formātus, izmantojamos sakaru kanālus, datu apmaiņas kārtību, failu nosaukumus, kā arī atbildīgās personas nosaka līgumi par datu apmaiņu, kurus slēdz sadarbības dalībnieki. Ja līgumā nav noteikts cits datu formāts, sadarbības dalībnieki izmanto DBF formātu, ievērojot šo noteikumu pielikumā noteiktos lauku garumus un secību.
15. Pēc apdrošināšanas līguma stāšanās spēkā apdrošinātāji divu darbdienu laikā Rīgā un četru darbdienu laikā pārējā Latvijas teritorijā nodod Satiksmes birojam datus par visiem attiecīgajā laikposmā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem. Par katru apdrošināšanas līgumu norādāmi šādi dati:
15.1. polises sērija un numurs;
15.2. apdrošināšanas līguma veids;
15.3. transportlīdzekļa īpašnieka vārds un uzvārds (fiziskajai personai) vai nosaukums (juridiskajai personai);
15.4. personas kods (fiziskajai personai) vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas numurs (juridiskajai personai), izņemot robežapdrošināšanas līgumus;
15.5. juridiskās personas pazīme;
15.6. transportlīdzekļa kods;
15.7. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;
15.8. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numurs;
15.9. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs (līgumiem, kuri ir spēkā Latvijas teritorijā);
15.10. apdrošināšanas prēmijas piemaksas veids (līgumiem, kuri ir spēkā Latvijas teritorijā);
15.11. apdrošināšanas atlaides veids (līgumiem, kuri ir spēkā Latvijas teritorijā);
15.12. apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums un laiks;
15.13. apdrošināšanas līguma darbības beigu datums;
15.14. saņemtā apdrošināšanas prēmija;
15.15. transportlīdzekļa valstiskā piederība (obligāti norādāma robežapdrošināšanas līgumos);
15.16. apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums un vieta.
16. Apdrošinātājs divu darbdienu laikā pēc apdrošināšanas līguma stāšanās spēkā un 10 kalendāra dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nodod direkcijai datus par visiem attiecīgajā laikposmā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, kas ir spēkā Latvijas teritorijā un kuru termiņš ir trīs mēneši un ilgāks (izņemot datus par robežapdrošināšanas līgumiem un datus par standartlīgumiem, starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm) vai kompleksajiem līgumiem, kuri attiecas uz traktoriem un pašgājēju tehniku). Par katru līgumu norādāmi šādi dati:
16.1. polises sērija un numurs;
16.2. apdrošināšanas līguma veids;
16.3. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;
16.4. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numurs;
16.5. apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums un laiks;
16.6. apdrošināšanas līguma darbības beigu datums;
16.7. apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums un vieta.
17. Pēc apdrošinātā transportlīdzekļa datu pārbaudes direkcijas transportlīdzekļu reģistrā direkcija tieši vai ar apdrošinātāja starpniecību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniedz attiecīgu uzlīmi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (turpmāk – uzlīme).
18. Uzlīmes izsniedz, ja direkcijā reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas standartlīguma vai starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) termiņš nav mazāks par trim mēnešiem un līgums (Zaļā karte) ir spēkā Latvijas teritorijā.
19. Uzlīmē norāda valsts nozīmes transportlīdzekļu reģistrā ietverto informāciju par transportlīdzekli, apdrošināšanas polisi un tās termiņu.
20. Direkcija divu darbdienu laikā pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu apdrošinātāju sniegto informāciju un vienas darbdienas laikā iekļauj valsts nozīmes transportlīdzekļu reģistrā datus, kuros nav atklātas kļūdas.
21. Apdrošinātāji, kuri izmanto tiešo pieslēgumu valsts nozīmes transportlīdzekļu reģistram, vai direkcija sagatavo un izsniedz (nodod) uzlīmi:
21.1. personai, kura uzrāda apdrošināšanas polises oriģinālu vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, vai īpašnieka – juridiskās personas – izsniegtu pilnvarojumu saņemt uzlīmi konkrētam transportlīdzeklim;
21.2. personai, kura uzrāda apdrošinātāja pilnvarojumu saņemt uzlīmi konkrētam transportlīdzeklim;
21.3. apdrošinātāja aģentam, kas uzrāda apdrošināšanas polises otro eksemplāru, uz kura apdrošinājuma ņēmējs vai transportlīdzekļa īpašnieks ir rakstiski apliecinājis piekrišanu tam, ka uzlīmi saņem apdrošinātāja aģents.
22. Direkcija ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apdrošinātāju sniegtās informācijas pārbaudes un attiecīgo datu iekļaušanas valsts nozīmes transportlīdzekļu reģistrā sagatavo uzlīmes un nodod tās attiecīgajai rajona nodaļai izsniegšanai šo noteikumu 21.punktā minētajām personām.
23. Satiksmes ministrs, ņemot vērā valsts tehniskās apskates uzlīmes paraugu, kā arī pretviltošanas elementus, katru gadu līdz 1.decembrim apstiprina nākamā gada uzlīmes paraugu un pretviltošanas pazīmju aprakstu. Uzlīmes pamatkrāsai jāatbilst attiecīgā gada valsts tehniskās apskates uzlīmes pamatkrāsai.
24. Uzlīmei jābūt izgatavotai tā, lai nodrošinātu uz tās uzdrukāto, individualizēto datu saglabāšanu un aizsardzību un novērstu informācijas viltošanas, kā arī uzlīmes atkārtotas izmantošanas un apmaiņas iespēju.
25. Uzlīmi izsniedz (nodod) bez maksas.
26. Apdrošinātājs divu darbdienu laikā pēc apdrošināšanas līguma stāšanās spēkā un 10 kalendāra dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nodod inspekcijai datus par visiem attiecīgajā laikposmā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, kas ir spēkā Latvijas teritorijā un kuru termiņš ir trīs mēneši un ilgāks, un kuri attiecas uz traktoriem un pašgājēju tehniku. Par katru apdrošināšanas līgumu norādāmi šādi dati:
26.1. polises sērija un numurs;
26.2. apdrošināšanas līguma veids;
26.3. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;
26.4. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numurs;
26.5. apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums un laiks;
26.6. apdrošināšanas līguma darbības beigu datums;
26.7. apdrošināšanas līguma noslēgšanas vieta.
27. Pēc apdrošināšanas līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas), kā arī pēc dublikāta izsniegšanas apdrošinātājs divu darbdienu laikā Rīgā un četru darbdienu laikā pārējā Latvijas teritorijā nodod Satiksmes birojam datus par visiem attiecīgajā laikposmā pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem (anulētajām polišu veidlapām) un izsniegtajiem dublikātiem. Par katru apdrošināšanas līgumu (polises veidlapu) norādāmi šādi dati:
27.1. polises vai izsniegtā dublikāta sērija un numurs;
27.2. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) spēkā stāšanās datums vai dublikāta izsniegšanas datums;
27.3. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) vai dublikāta izsniegšanas iemesls;
27.4. atmaksātā summa (obligāti norādāma, ja apdrošināšanas līguma darbība ir pārtraukta);
27.5. apdrošināšanas līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) vai dublikāta izsniegšanas vieta.
28. Apdrošinātājs divu darbdienu laikā pēc līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) un 10 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad panākta vienošanās par līguma pārtraukšanu, nodod direkcijai datus par visiem attiecīgajā laikposmā pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem (anulētajām polisēm), kas ir bijuši spēkā Latvijas teritorijā un kuru termiņš ir trīs mēneši un ilgāks (izņemot datus par robežapdrošināšanas līgumiem un datus par standartlīgumiem, starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm) vai kompleksajiem līgumiem, kuri attiecas uz traktoriem un pašgājēju tehniku). Par katru apdrošināšanas līgumu (polises veidlapu) norādāmi šādi dati:
28.1. polises sērija un numurs;
28.2. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) datums;
28.3. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) iemesls;
28.4. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) vieta.
29. Apdrošinātājs divu darbdienu laikā pēc līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) un 10 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad panākta vienošanās par līguma pārtraukšanu, nodod inspekcijai datus par visiem attiecīgajā laikposmā pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem (anulētajām polisēm), kas ir bijuši spēkā Latvijas teritorijā un kuru termiņš ir trīs mēneši un ilgāks, un kuri attiecas uz traktoriem un pašgājēju tehniku. Par katru apdrošināšanas līgumu (polises veidlapu) norādāmi šādi dati:
29.1. polises sērija un numurs;
29.2. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) datums;
29.3. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) iemesls;
29.4. līguma pārtraukšanas (polises anulēšanas) vieta.
30. Apdrošinātājs ne retāk kā reizi mēnesī nodod Satiksmes birojam datus par visām attiecīgajā laikposmā veiktajām apdrošināšanas atlīdzības izmaksām. Par katru saskaņā ar apdrošināšanas līgumu veikto apdrošināšanas atlīdzības izmaksu norādāmi šādi dati:
30.1. polises sērija un numurs;
30.2. apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veids;
30.3. apdrošināšanas atlīdzības izmaksas datums;
30.4. izmaksātā summa;
30.5. cietušās personas kods;
30.6. ceļu satiksmes negadījuma datums un laiks;
30.7. ja ceļu satiksmes negadījums noticis Latvijas teritorijā, – tās vietas kods, kurā Ceļu policija sastādījusi protokolu, un protokola numurs;
30.8. tās valsts kods, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums.
31. Apdrošinātājs reizi mēnesī nodod Satiksmes birojam datus par visām pieteiktām, bet neveiktām apdrošināšanas atlīdzības izmaksām. Par katru ar apdrošināšanas līgumu saistīto pieteikumu norādāmi šādi dati:
31.1. polises sērija un numurs;
31.2. pieteikuma saņemšanas datums;
31.3. apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veids;
31.4. cietušās personas kods;
31.5. ceļu satiksmes negadījuma datums un laiks;
31.6. ja ceļu satiksmes negadījums noticis Latvijas teritorijā, – tās vietas kods, kurā Ceļu policija sastādījusi protokolu, un protokola numurs;
31.7. tās valsts kods, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums.
32. Apdrošinātājs reizi mēnesī nodod Satiksmes birojam datus par visiem iepriekšējā laikposmā regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem. Par katru ar apdrošināšanas līgumu saistīto regresa kārtībā atgūto summu norādāmi šādi dati:
32.1. polises sērija un numurs;
32.2. atgūto līdzekļu saņemšanas datums;
32.3. atgūto līdzekļu summa;
32.4. maksātāja kods;
32.5. apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veids;
32.6. ceļu satiksmes negadījuma datums un laiks;
32.7. ja ceļu satiksmes negadījums noticis Latvijas teritorijā, – tās vietas kods, kurā Ceļu policija sastādījusi protokolu, un protokola numurs;
32.8. tās valsts kods, kurā noticis satiksmes negadījums.
IV. Pārskati
33. Pārskata periods ir kalendāra mēnesis, un pārskati jāsniedz 15 dienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda.
34. Saskaņā ar Satiksmes biroja apstiprināto pārskata paraugu apdrošinātājs Satiksmes birojam sniedz par attiecīgo pārskata periodu šādus datus:
34.1. noslēgto apdrošināšanas līgumu kopskaits (pa apdrošināšanas līguma veidiem) – atsevišķi apkopojami dati par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ar apdrošināšanas atlaidēm un apdrošināšanas prēmijas piemaksām;
34.2. iekasēto apdrošināšanas prēmiju kopējā summa (pa apdrošināšanas līguma veidiem);
34.3. veikto apdrošināšanas atlīdzības izmaksu skaits un izmaksu summas (pa apdrošināšanas līguma veidiem);
34.4. veikto ar apdrošināšanu saistīto zaudējumu regulēšanas izmaksu summas (pa apdrošināšanas līguma veidiem);
34.5. pārtraukto apdrošināšanas līgumu skaits un atmaksāto apdrošināšanas prēmiju summas (pa apdrošināšanas līguma veidiem);
34.6. regresa kārtībā par apdrošināšanas gadījumiem atgūto līdzekļu summas un šo apdrošināšanas gadījumu skaits (pa apdrošināšanas līguma veidiem);
34.7. anulēto polišu skaits (pa apdrošināšanas līguma veidiem);
34.8. dati par Satiksmes birojam pārskaitītajiem līdzekļiem;
34.9. izsniegto dublikātu skaits (pa apdrošināšanas līguma veidiem).
V. Kļūdu un neatbilstību novēršana
35. Ja pēc elektronisko datu saņemšanas tiek atklātas arhivēšanas vai datu kontroles summēšanas kļūdas, datu saņēmējs par tām nekavējoties paziņo datu nosūtītājam. Precizētie dati jānosūta nākamajā darbdienā pēc tam, kad saņemts paziņojums par kļūdām.
36. Ja kļūdas tiek atklātas saņemtajos datos, to saņēmējs nekavējoties nosūta datu nosūtītājam paziņojumu, kurā norāda attiecīgo polises sēriju un numuru un pievieno tam īsu komentāru par kļūdām. Datu nosūtītājs minētās kļūdas novērš un precizētos datus nosūta piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par kļūdām.
37. Ja Satiksmes birojs, salīdzinot no pārskata sastādītāja saņemtos datus, kas minēti šo noteikumu 34.punktā, ar datiem, kuri ir Satiksmes biroja datu bāzēs, konstatē neatbilstību, tas triju darbdienu laikā informē attiecīgā pārskata sastādītāju. Satiksmes birojs, izmantojot vienu no šo noteikumu pielikumā minētajiem datu formātiem, nosūta salīdzināšanai un pārbaudei tā rīcībā esošos datus par attiecīgo pārskata periodu. Pārskata sastādītājs nepieciešamās pārbaudes un korekcijas veic piecu darbdienu laikā un par rezultātiem paziņo Satiksmes birojam. Ja nepieciešams, Satiksmes birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai visi precizētie dati tiktu nosūtīti atkārtoti.
VI. Noslēguma jautājums
38. Atzīt par spēku zaudējušiem:
38.1. Ministru kabineta 1997.gada 29.jūlija noteikumus Nr.267 “Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 197., 225.nr.);
38.2. Ministru kabineta 1997.gada 9.septembra noteikumus Nr.315 “Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 29.jūlija noteikumos Nr.267 “Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā”” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 225.nr.).
Ministru prezidents                             V.Krištopans
Finansu ministrs                                I.Godmanis

 

Ministru kabineta

Pielikums

1999.gada 2.februāra

noteikumiem Nr. 31

 

 

 

 

DBF formātā izmantojamo datu lauku garumi un secība

1. Satiksmes birojam nododamie dati par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem

Nr.p.k
Nosaukums
Veids
Garums
1.1.
polises sērija un numurs
simboli
8
1.2.
apdrošināšanas līguma veids
simboli
1
1.3.
transportlīdzekļa īpašnieka vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums
simboli
40
1.4.
personas kods (fiziskajām personām) vai uzņēmuma reģistrācijas numurs (juridiskajām personām)
simboli
11
1.5.
juridiskās personas pazīme
loģiskais
1
1.6.
transportlīdzekļa kods
simboli
3
1.7.
transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
simboli
8
1.8.
transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numurs
simboli
20
1.9.
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs
simboli
10
1.10.
piemaksas veids
simboli
3
1.11.
apdrošināšanas atlaides veids
simboli
4
1.12.
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums
simboli
8
1.13.
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās laiks
simboli
5
1.14.
apdrošināšanas līguma beigu datums
simboli
8
1.15.
saņemtā apdrošināšanas prēmija
cipari
8,2
1.16.
transportlīdzekļa valstiskā piederība
simboli
2
1.17.
apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums
simboli
8
1.18.
apdrošināšanas līguma noslēgšanas vieta
simboli
4

 

2. Direkcijai un inspekcijai nododamie dati par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Veids
Garums
2.1.
polises sērija un numurs
simboli
8
2.2.
apdrošināšanas līguma veids
simboli
1
2.3.
transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
simboli
8
2.4.
transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numurs
simboli
20
2.5.
apdrošināšanas līguma datums
simboli
8
2.6.
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās laiks
simboli
8
2.7.
apdrošināšanas līguma beigu datums
simboli
8
2.8.
apdrošināšanas līguma noslēgšanas vieta
simboli
4
2.9.
apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums
simboli
8
3. Satiksmes birojam nododamie dati par anulētajām polisēm vai pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem

 

Nr.p.k.

 

 

Nosaukums

 

Veids

Garums

 

3.1.

 

polises sērija un numurs
simboli

8

 

3.2.

 

anulēšanas vai pārtraukšanas datums simboli

8

3.3.

anulēšanas vai pārtraukšanas iemesls simboli

1

3.4.

atmaksātā summa
cipari

8,2

3.5.

anulēšanas vai pārtraukšanas vieta simboli

4

4. Direkcijai un inspekcijai nododamie dati par anulētajām polisēm vai pārtrauktajiem apdrošināšanas līgumiem

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Veids
Garums
4.1.
polises sērija un numurs
simboli
8
4.2.
anulēšanas vai pārtraukšanas datums
simboli
8
4.3.
anulēšanas vai pārtraukšanas iemesls
simboli
1
4.4.
anulēšanas vai pārtraukšanas vieta
simboli
4
5. Satiksmes birojam nododamie dati par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Veids
Garums
5.1.
polises sērija un numurs
simboli
8
5.2.
apdrošināšanas izmaksas veids
simboli
3
5.3.
apdrošināšanas izmaksas datums
simboli
8
5.4.
izmaksātā summa
cipari
8,2
5.5.
cietušās personas kods
simboli
11
5.6.
ceļu satiksmes negadījuma datums
simboli
8
5.7.
ceļu satiksmes negadījuma laiks
simboli
5
5.8.
vieta, kurā Ceļu policija sastādījusi protokolu
simboli
4
5.9.
Ceļu policijas sastādītā protokola par ceļu satiksmes negadījumu numurs
simboli
10
5.10.
tās valsts kods, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums
simboli
2

Satiksmes birojam nododamie dati par pieteiktām, bet vēl neveiktām apdrošināšanas atlīdzības izmaksām

6.

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Veids
Garums
6.1.
polises sērija un numurs
simboli
8
6.2.
apdrošināšanas izmaksas veids
simboli
3
6.3.
pieteikuma saņemšanas datums
simboli
8
6.4.
cietušās personas kods
simboli
11
6.5.
ceļu satiksmes negadījuma datums
simboli
8
6.6.
ceļu satiksmes negadījuma laiks
simboli
5
6.7.
vieta, kurā Ceļu policija sastādījusi protokolu
simboli
4
6.8.
Ceļu policijas sastādītā protokola par ceļu satiksmes negadījumu numurs
simboli
10
6.9.
tās valsts kods, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums
simboli
2
7. Satiksmes birojam nododamie dati par regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Veids
Garums
7.1.
polises sērija un numurs
simboli
8
7.2.
apdrošināšanas izmaksas veids
simboli
3
7.3.
atgūto līdzekļu saņemšanas datums
simboli
8
7.4.
atgūto līdzekļu summa
simboli
8,2
7.5.
maksātāja kods
simboli
11
7.6.
ceļu satiksmes negadījuma datums
simboli
8
7.7.
ceļu satiksmes negadījuma laiks
simboli
5
7.8.
vieta, kurā Ceļu policija sastādījusi protokolu
simboli
4
7.9.
Ceļu policijas sastādītā protokola par ceļu satiksmes negadījumu numurs
simboli
10
7.10.
tās valsts kods, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums
simboli
2
Finansu ministrs I.Godmanis

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.