Korespondenti

Korespondents ir uzņēmums, kas ir ekskluzīvi kompetents izskatīt un kārtot visas prasības, kas izriet no ceļu satiksmes negadījumiem (turpmāk – CSNg), kas notikuši attiecīgajā valstī (valstī, kurā korespondents ir apstiprināts, lai kārtotu prasības – t.i., Latvijā), un kur zaudējumus nodarījušais transportlīdzeklis ir apdrošināts Zaļo karšu sistēmas dalībvalsts apdrošināšanas sabiedrībā (turpmāk – ārvalsts apdrošināšanas sabiedrība), kas pieprasījusi šā korespondenta apstiprināšanu CSNg valstī – Latvijā.

Korespondentam jābūt spējīgam profesionāli kārtot prasības saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem aktiem un pēc biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (turpmāk – LTAB) pieprasījuma sniegt atskaites par prasībām, kuras korespondents kārto vai/ un ir nokārtojis savas kompetences ietvaros.

Saskaņā ar Zaļo karšu Biroju padomes Iekšējās kārtības noteikumos (turpmāk – IKN) noteiktajiem korespondentu nominēšanas noteikumiem Latvijā korespondentu apstiprina nacionālais Latvijas Zaļo karšu birojs – LTAB.

Korespondentu apstiprināšanas kārtība

I Pieteikums par korespondenta apstiprināšanu

Lai apstiprinātu korespondentu Latvijā, ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības pieprasījums var tikt iesniegts izskatīšanai LTAB tikai ar attiecīgās valsts Zaļo karšu biroja starpniecību.
Minētajam pieprasījumam jāpievieno uzņēmuma, kurš vēlas kļūt par ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības korespondentu Latvijā, piekrišana.
Gadījumā, ja tiek pieprasīta tāda uzņēmuma apstiprināšana, kurš nav LTAB biedrs, attiecībā uz EEZ dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas apdrošināšanas sabiedrības pārstāvību – papildus jāpievieno informācija par to, vai minētais uzņēmums ir iecelts par attiecīgās ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības, kura nominē korespondentu, prasību kārtošanas pārstāvi saskaņā ar Eiropas Savienības 4. direktīvu transportlīdzekļu apdrošināšanas jomā (2000/26/EK, turpmāk – 4. direktīva).

II Korespondenta apstiprinājums

Atbilstoši IKN 4.pantam LTAB piešķir savu apstiprinājumu uzņēmumam, kuru vēlas nominēt par ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības korespondentu, gadījumos, kad:

  1. pieprasījums ir iesniegts par tāda uzņēmuma apstiprināšanu par korespondentu, kurš ir ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības – attiecīgās valsts Zaļo karšu biroja biedra atvasināts uzņēmums (filiāle, meitas uzņēmums), ar mērķi būt par attiecīgā ārvalsts uzņēmuma korespondentu, ar nosacījumu, ka tas ir pilnvarots veikt transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijā; Paplašinot šo IKN nosacījumu, LTAB attiecībā uz jebkuru ārzemju apdrošināšanas sabiedrību apstiprina par korespondentu jebkuru uzņēmumu, kuram ir tiesības saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijā;
  2. LTAB saņem pieprasījumu no ārvalsts biroja par tāda uzņēmuma apstiprināšanu par korespondentu, kuram nav tiesību saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijā, bet kurš jau darbojas kā attiecīgās ārvalsts (EEZ dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas) apdrošināšanas sabiedrības prasību kārtošanas pārstāvis Latvijā saskaņā ar 4. direktīvu.

III Lēmuma par korespondenta apstiprināšanu pieņemšanas termiņš

LTAB saskaņā ar IKN 4.3. pantu ir pienākums piešķirt vai atteikt savu apstiprinājumu 3 mēnešu laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Gadījumā, ja nav iesniegta visa I daļā norādītā informācija, tad LTAB pieprasa nepieciešamo informāciju un lēmuma pieņemšana par korespondenta nominēšanas apstiprinājumu (vai atteikumu apstiprināt) tiek atlikta līdz brīdim, kad nepieciešamā informācija tiek saņemta. Lēmumā, ar kuru tiek piešķirts apstiprinājums, LTAB nosaka, ka korespondenta apstiprinājums stājas spēkā kārtējā mēneša (pēc mēneša, kad apstiprinājums saņemts) pirmajā datumā, vai, izņēmuma gadījumos, citā datumā, ievērojot pieprasītāja vēlmes attiecībā uz nominācijas spēkā stāšanās dienu (gadījumā, kad pieprasījumā tiek izteikts lūgums apstiprināt uzņēmumu par korespondentu ar atpakaļejošu datumu, šim datumam nevajadzētu atšķirties vairāk nekā par 30 dienām, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža). LTAB par savu lēmumu piešķirt vai atteikt apstiprinājumu informē ārvalsts biroju, kas izdarījis pieprasījumu, kā arī attiecīgo korespondentu.

IV Korespondenta atsaukšana

LTAB saskaņā ar IKN ir tiesīgs atcelt korespondenta nomināciju gadījumos, kad:

  1. to pieprasa ārvalsts birojs saistībā ar tā dalībnieka, kurš agrāk ir pieprasījis korespondenta nominēšanu Latvijā, vēlmi atsaukt šo korespondentu;
  2. to ir pieprasījis pats korespondents;
  3. LTAB pēc saviem ieskatiem pats ir nolēmis atsaukt korespondenta nomināciju (piemēram, korespondenta nopietnu pārkāpumu vai maksātnespējas dēļ).

Visos iepriekšminētajos gadījumos LTAB ir tiesības noteikt datumu, ar kuru apstiprinājums vairs nav spēkā. Turklāt jāņem vērā, ka gadījumos, kad apstiprinātais korespondents vienlaicīgi ir arī iecelts par prasību kārtošanas pārstāvi saskaņā ar 4.direktīvas prasībām, korespondenta apstiprināšanu nav iespējams atcelt tik ilgi, cik ilgi attiecīgais korespondents saglabā savu tiesībspēju kā prasību kārtošanas pārstāvis saskaņā ar 4. direktīvu, izņemot gadījumus, kad korespondents ir nopietni pārkāpis savas saistības saskaņā ar IKN 4. pantu.
Jāņem vērā arī, ka LTAB, kas ir atbildīgs par visu prasību kārtošanu un to uzraudzību, nopietna iemesla gadījumā ir tiesīgs jebkurā laikā pārņemt no korespondenta prasības izskatīšanu un nokārtošanu.

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.