Spēkā no 25.03.2005 Publicēts: Vēstnesis 49, 24.03.2005
Publicēts: ZIŅOTĀJS 12, 22.06.2005
 Grozījumi:
MK 06.06.2006. not. nr.463 (L.V., 21.jūn., nr.96; Ziņotājs, 2006, nr.16)
MK 17.04.2007. not. nr.256 (L.V., 20.apr., nr.65)
MK 25.03.2008. not. nr.197 (L.V., 1.apr., nr.50)

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS Noteikumi nr. 195

22.03.2005
Rīgā
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība
 
(prot. Nr.15 1.§)
Izdoti saskaņā ar
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma
51.panta devīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi II. Fonda izveidošana un uzkrāšana III. Fonda administrēšana IV. Noslēguma jautājumi Pielikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda (turpmāk – fonds) izveidošanas, uzkrāšanas, pārvaldīšanas un administrēšanas kārtību.
 
2. Fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzību izmaksas un maksājumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos.
 
3. Fondu veido šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzkrātie naudas līdzekļi.
 
4. Fondam nav juridiskas personas statusa.
 
5. Fondu glabā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontos. Kontu rīkotājs ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.
 
6. Fonda un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļi ir nošķirti.
 

II. Fonda izveidošana un uzkrāšana

7. Fonda dalībnieki ir apdrošinātāji, kuriem ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
 
8. Fonda dalībnieki iemaksas fondā veic latos. Ārvalstu valūtā fondā var iemaksāt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa kārtībā atgūtos līdzekļus par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem, ziedojumus un dāvi­nājumus, kā arī ieņēmumus no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.
(MK 25.03.2008. noteikumu nr.197 redakcijā)
 
9. Apdrošinātājs, kurš vēlas iegūt tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, vispirms veic vienreizējo iemaksu fondā. Vienreizējās iemaksas apmērs ir 5000 latu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.06.2006. noteikumiem nr.463)
 
10. Ja apdrošinātājam netiek piešķirtas tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, viņš iesniedz iesniegumu par vienreizējās iemaksas atmaksāšanu Trans-portlīdzekļu apdrošinātāju birojā. Iesniegumam pievieno Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs piecu darbdienu laikā pēc apdrošinātāja iesnieguma saņemšanas no fonda līdzekļiem atmaksā šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā iemaksāto summu.
 
11. Apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām (turpmāk – regulārie ikmēneša atskaitījumi). Regulāros ikmēneša atskaitījumus nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 1.punktu no katra sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma, kas stājies spēkā pārskata periodā (viens kalendāra mēnesis).
(MK 25.03.2008. noteikumu nr.197 redakcijā)
 
11.1 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ne vēlāk kā 20.dienā pēc ceturkšņa beigām rakstiski apkopo informāciju par fonda līdzekļu kopējo apmēru uz ceturkšņa pēdējo dienu. Ne vēlāk kā 30.dienā pēc ceturkšņa beigām Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs rakstiski paziņo apdrošinātājam par fonda līdzekļu kopējo apmēru, ja konstatēts, ka apdrošinātājam jāpārtrauc maksāt regulāros ikmēneša atskaitījumus vai jāuzsāk maksāt regulāros ikmēneša atskaitījumus.
(MK 25.03.2008. noteikumu nr.197 redakcijā)
 
12. Saņemot Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja paziņojumu par fonda līdzekļu kopējo apmēru:
12.1. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir lielāks nekā 14 000 000 latu – apdrošinātājs neveic regulāros ikmēneša atskaitījumus;
12.2. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir no 12 000 000 latu līdz 14 000 000 latu – apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu;
12.3. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir mazāks nekā 12 000 000 latu – apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu divkāršā apmērā.
(MK 25.03.2008. noteikumu nr.197 redakcijā)
 
12.1 Šo noteikumu 12.2. vai 12.3.apakšpunktā minētajā gadījumā apdro­šinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus, sākot ar nākamo kalendāra mē­nesi pēc attiecīgā ceturkšņa beigām. Apdrošinātājs regulāros ikmēneša atskai­tījumus ieskaita fondā 15 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām. Ja mi­nēto termiņu nokavē, apdrošinātājs papildus ieskaitāmajai summai ieskaita 0,1 procentu no attiecīgās summas par katru nokavēto dienu.
(MK 25.03.2008. noteikumu nr.197 redakcijā)
 
13. Lai nodrošinātu fonda maksātspējas nepārtrauktību, fonda līdzekļu minimālais apmērs ir 10000000 latu. Ja fonda līdzekļu apmērs kļūst mazāks nekā 10000000 latu un neatjaunojas līdz šai summai viena mēneša laikā, apdrošinātāji veic vienreizējās papildu iemaksas, lai atjaunotu noteikto fonda līdzekļu minimālo apjomu. Vienreizējās papildu iemaksas apmēru aprēķina atbilstoši brīdim, kad noticis fonda līdzekļu samazinājums. Vienreizējās papildu iemaksas apmēru aprēķina proporcionāli katra apdrošinātāja noslēgto spēkā esošo līgumu skaitam, ņemot vērā šo apdrošināšanas līgumu termiņus fonda līdzekļu samazinājuma brīdī.
 
14. Apdrošinātājam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem zaudējis tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, no fonda līdzekļiem atmaksā apdrošinātāja vienreizējās iemaksas daļu (ņemot vērā izmaksas un regresa kārtībā atgūtos līdzekļus), ja attiecīgais apdrošinātājs ir nokārtojis visas saistības par iespējamām prasībām attiecībā uz tā noslēgtajiem sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem. Apdrošinātājam atmaksājamā daļa nedrīkst pārsniegt vienreizējās iemaksas apmēru.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.06.2006. noteikumiem nr.463)
 
15. Apdrošinātājam šo noteikumu 14.punktā minēto atmaksājamo daļu atmaksā pēc trim gadiem no apdrošinātāja noslēgtā pēdējā spēkā esošā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma darbības termiņa izbeigšanās dienas.
 

III. Fonda administrēšana

16. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs rīkojas ar fondu, lemj par tā līdzekļu glabāšanu un nodošanu ieguldīšanai un atbild par minēto līdzekļu izlietojumu.
(MK 25.03.2008. noteikumu nr.197 redakcijā)
 
17. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs izlietot fonda līdzekļus atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildī­bas obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajiem mērķiem un gadījumiem.
 
18. Paraksta tiesības fonda kontu rīkotāja vārdā ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim.
 
19. Fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtības ievērošanu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ne retāk kā reizi gadā veicot fonda pārbaudi. Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Finanšu ministriju un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju par fonda pārbaudes rezultātiem.
 

IV. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumus Nr.180 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 121.nr.; 1998, 289./290.nr.; 1999, 48./49.nr.; 2000, 466./469.nr.; 2002, 48.nr.; 2003, 112.nr.; 2004, 21.nr.).
 
21. (Svītrots ar MK 25.03.2008. noteikumiem nr.197).
 
22. Apdrošinātājam, kurš veicis vienreizējo iemaksu fondā atbilstoši šo noteikumu 9.punkta redakcijai, kas bija spēkā līdz 2006.gada 21.jūnijam, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs līdz 2007.gada 1.jūlijam no fonda līdzekļiem atmaksā fondā veiktās apdrošinātāja vienreizējās iemaksas daļu, kas ir starpība starp apdrošinātāja veikto vienreizējās iemaksas apmēru un šo noteikumu 9.punktā noteikto vienreizējās iemaksas apmēru.
(MK 17.04.2007. noteikumu nr.256 redakcijā)
 
 
Ministru prezidenta vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs                                 A.Baštiks
 
Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs                                                     A.K.Kariņš
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.03.2008. noteikumiem nr.197)

Pielikums

Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.195
Atskaitījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fondā

 

1. Regulārie ikmēneša atskaitījumi no katra sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma prēmijas atkarībā no transportlīdzekļa veida un apdrošināšanas līguma termiņa (Y(ij)1) apkopoti tabulā. Tabula 

Nr.
p.k.
Transportlīdzekļa veids Atskaitījumi fondā (Ls) atbilstoši līguma termiņam (Y(ij)1)
3 mēneši
j = 1
6 mēneši
j = 2
9 mēneši
j = 3
12 mēneši
j = 4
 1.  Vieglās automašīnas (i = 1)  0,33  0,46  0,55  0,65
 2.  Kravas automašīnas (i = 2)  0,65  1,14  1,30  1,46
 3.  Autobusi (i = 3)  0,98  1,63  2,18  2,41
 4.  Motocikli (i = 4)  0,33  0,46  0,55  0,65
 5.  Automašīnu piekabes (i = 5)  0,10  0,20  0,23  0,26
 6.  Traktori (i = 6)  0,13  0,23  0,33  0,42
 7.  Traktoru piekabes (i = 7)  0,07  0,10  0,13  0,16
 8.  Tramvaji, trolejbusi (i = 8)  0,65  1,14  1,30  1,46
Piezīmes.
1. Indekss i — transportlīdzekļa veids.
2. Indekss j — apdrošināšanas līguma termiņš.
 
2. (Svītrots ar MK 25.03.2008. noteikumiem nr.197)
 
 
Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs                                         A.K.Kariņš