Publ.: 20.05.2005

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS noteikumi Nr.331

17.05.2005
Rīgā

Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem

(prot. Nr.30 1.§))

Izdoti saskaņā ar Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 19.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
II. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs
III. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti
IV. Noslēguma jautājumsPielikumsApdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti atbilstoši miesas bojājumam

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemate­riālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas fiziskas traumas, sakropļojuma, invaliditātes dēļ, kā arī cietušās personas apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ vai tādēļ, ka cietušās personas apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu.
2. Apdrošināšanas atlīdzību par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem (turpmāk – apdrošināšanas atlīdzība) izmaksā vienreizēja maksājuma veidā, ja apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir pieņēmis lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
 
II. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs
3. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas sāpēm un ga­rīgām ciešanām cietušās personas fiziskas traumas dēļ ir no 20 līdz 400 latiem. Apdrošināšanas atlīdzību cietušajai personai izmaksā šādos gadījumos un apmēros:
3.1. ja cietušajai personai ir smagi miesas bojājumi, – no 250 līdz 400 latiem. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina maksimālo izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzības summu, kāda noteikta konkrētajai miesas bojājumu pakāpei, ja tiesu medicīnas eksperta atzinumā konstatētie miesas bojājumi norādīti kā politrauma (vienlaikus vairāku ķermeņa anatomisko apvidu bojājumi);
3.2. ja cietušajai personai ir vidēja smaguma miesas bojājumi, – no 80 līdz 200 latiem;
3.3. ja cietušajai personai ir viegli miesas bojājumi, kas radījuši veselības traucējumu, – no 20 līdz 50 latiem.
4. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs neatlīdzina personai nodarītos nemateriālos zaudējumus par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas vieglu miesas bojājumu dēļ, ja tie nav radījuši veselības traucējumu.
5. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošinā­šanas atlīdzības apmēru par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām fiziskas traumas dēļ aprēķina šādā kārtībā:
5.1. konstatē miesas bojājumu smaguma pakāpi atbilstoši tiesu medicīnas eksperta atzinumam;
5.2. uzskaita miesas bojājumus atbilstoši tiesu medicīnas eksperta atzinu­mam;
5.3. nosaka apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamos procentus (pielikums) šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajiem miesas bojājumiem;
5.4. ja izrakstos no stacionārās un/vai ambulatorās ārstniecības iestādes slimnieka medicīniskās kartes norādītas blakus saslimšanas, kas paildzina vai padara komplicētāku ceļu satiksmes negadījumā gūto traumu ārstēšanu, kā arī ja konstatē citus faktorus, kas ietekmē cietušās personas dzīves kvalitāti pēc ceļu satiksmes negadījuma, papildus pieskaita 10 % no šo noteikumu 5.5.apakš­punktā minētā bāzes koeficienta;
5.5. aprēķina kopējo apdrošināšanas atlīdzības apmēru par cietušās personas fizisku traumu, izmantojot šādu formulu:

A = Min + (P1 x 150 + P2 x 150 + … + Pn x 150 + C x 150),

kur A – kopējais apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas fizisku traumu (latos);
Min – minimālais apdrošināšanas atlīdzības apmērs, kāds noteikts katrai miesas bojājumu smaguma pakāpei;
P1 … Pn – katram miesas bojājumam piemērojamais procents (pielikums);
C – šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētās blakus saslimšanas un citi faktori;
150 – bāzes koeficients.
 
6. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas sāpēm un garī­gām ciešanām cietušās personas sakropļojuma, invaliditātes dēļ ir no 25 līdz 250 latiem. Apdrošināšanas atlīdzību cietušajai personai izmaksā šādos gadījumos un apmēros:
6.1. ja cietušajai personai ir audu bojājumi – redzamas rētas un/vai pigmentācija, sejas un/vai ķermeņa daļas asimetrija (bez funkcionāliem traucē­jumiem), – 25 lati;
6.2. ja cietušajai personai ir audu bojājumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, – 50 latu;
6.3. ja cietusī persona kļuvusi par 1.grupas invalīdu, – 175 lati;
6.4. ja cietusī persona kļuvusi par 2.grupas invalīdu, – 100 latu;
6.5. ja cietusī persona kļuvusi par 3.grupas invalīdu, – 50 latu;
6.6. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajā apmērā;
6.7. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā minēto invaliditāti un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību attiecīgi šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā;
6.8. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā minēto invaliditāti un šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību attiecīgi šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā un šo noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā;
6.9. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā minēto invaliditāti un šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā un šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā.
7. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ ir 100 latu katram apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 23.panta pirmajā daļā minētajam personu skaitam.
8. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par sāpēm un garīgām ciešanām, kas radušās tādēļ, ka apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu, ir 100 latu katram apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 23.panta pirmajā daļā minētajam personu skaitam.
9. Cietušās personas nāves gadījumā tiesības uz šo noteikumu 3. un 6.punktā minēto apdrošināšanas atlīdzību nevar mantot.
10. Apdrošināšanas atlīdzības kopējais apmērs ir līdz 1000 latiem katrai ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai, ja tiek atlīdzināti visi šo noteikumu 3., 6., 7. un 8.punktā minētie zaudējumi.
 
III. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti
11. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās perso­nas sāpēm un garīgajām ciešanām cietušās personas fiziskās traumas dēļ pievieno šādus dokumentus:
11.1. tiesu medicīnas eksperta atzinuma kopiju;
11.2. izrakstus no slimnieka medicīniskās kartes, kas atrodas stacionārajā un/vai ambulatorajā ārstniecības iestādē, kurā ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona nogādāta vai vērsusies pēc ceļu satiksmes negadījuma.
12. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas sakropļojuma dēļ pievieno šādus dokumentus:
12.1. tiesu medicīnas eksperta atzinuma kopiju;
12.2. izrakstus no slimnieka medicīniskās kartes, kas atrodas stacionārajā un/vai ambulatorajā ārstniecības iestādē, kurā ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona nogādāta vai vērsusies pēc ceļu satiksmes negadījuma.
13. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas invaliditātes dēļ pievieno Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtu invaliditātes izziņas kopiju (uzrāda oriģinālu) un lēmuma par invaliditātes noteikšanu apstiprinātu kopiju.
14. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ pievieno šādus dokumentus:
14.1. apgādnieka nāves gadījumā:
14.1.1. apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);
14.1.2. izziņu par mirušā apgādībā bijušajām personām;
14.2. apgādājamā nāves gadījumā – apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);
14.3. laulātā nāves gadījumā – laulības apliecības kopiju (uzrāda oriģinā­lu).
15. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par sāpēm un garīgām ciešanām, kas radušās tādēļ, ka apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu, pievieno šādus dokumentus:
15.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtas invaliditātes izziņas kopiju (uzrāda oriģinālu) un lēmuma par invaliditātes noteikšanu apstiprinātu kopiju;
15.2. ja apgādnieks kļuvis par 1.grupas invalīdu:
15.2.1. izziņu par apgādnieka apgādībā esošajām personām;
15.2.2. apgādājamo personu dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinā­lu);
15.3. ja apgādājamais kļuvis par 1.grupas invalīdu, – apgādājamā dzim­šanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);
15.4. ja laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu, – laulības apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu).
16. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem un šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajiem dokumentiem pievieno dokumentus, kuri pievienoti rakstiskajam iesniegumam par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.
 
IV. Noslēguma jautājums
17. Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Kalvītis
Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.maiju.

 

Pielikums

Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti atbilstoši miesas bojājumam

Nr.
p.k.
Miesas bojājums Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti*

I. Mugurkauls

1. Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, izņemot krustu kaulu un astes kaulu:  
1.1. viena-divu skriemeļu 15
1.2. triju-piecu skriemeļu 30
1.3. sešu un vairāk skriemeļu 40
2. Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums 5
3. Krustu kaula lūzums 10
4. Astes kaula skriemeļu lūzums 10

II. Pleca locītava, augšdelms, apakšdelms, plauksta

5. Lāpstiņas lūzums un/vai atslēgas kaula lūzums 10
6. Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežģījums (izņemot ieraduma mežģījumu):  
6.1. viena kaula lūzums, cīpslu, locītavu kapsulu plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežģījums 5
6.2. lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu 10
6.3. lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums – mežģījums 15
7. Augšdelma kaula lūzums:  
7.1. jebkurā līmenī 15
7.2. dubultlūzums 20
8. Augšdelma traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko:  
8.1. lāpstiņas, atslēgas kaula vai tā daļas amputācija 80
8.2. augšdelma amputācija jebkurā līmenī 70
8.3. vienīgās ekstremitātes amputācija augšdelma līmenī 90
9. Elkoņa locītavas bojājums:  
9.1. apakšdelma pronācijas mežģījums 5
9.2. kaula fragmentu atrāvums, arī epikondiļu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežģījums 5
9.3. spieķa un elkoņa kaula lūzums, apakšdelma mežģījums 10
9.4. augšdelma intraartikulārs lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (triju kaulu lūzums) 20
10. Apakšdelma kaulu lūzums jebkura līmenī, izņemot locītavu rajonu:  
10.1. viena kaula lūzums, mežģījums 5
10.2. abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums 10
11. Apakšdelma traumatiska amputācija vai tā smags bojājums, kam seko:  
11.1. apakšdelma amputācija jebkurā līmenī 70
11.2. eksartikulācija elkoņa locītavā 70
11.3. vienīgās ekstremitātes amputācija apakšdelma līmenī 90
12. Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:  
12.1. apakšdelma viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežģījums 5
12.2. apakšdelma abu kaulu lūzums 10
12.3. plaukstas perilunārs mežģījums 15
13. Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežģījums:  
13.1. viena kaula (izņemot laivveida kaulu) 5
13.2. divu un vairāk kaulu, laivveida kaula 10
14. Plaukstas traumatiska amputācija vai tās smags bojājums, kam seko:  
14.1. delnas amputācija plaukstas pamata kaulu līmenī vai plaukstas locītavā 60
14.2. vienīgās plaukstas amputācija 90
15. Pirmā pirksta bojājums:  
15.1. naga plātnītes atrāvums 3
15.2. lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslas (cīpslu) kapsulas pārrāvums, cīpslu, locītavas, kaula panarīcijs 5
16. Bojājums, kam seko pirmā pirksta amputācija:  
16.1. naga falangas līmenī 10
16.2. starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums) 15
16.3. pamata falangas, metakarpālā kaula – pamata falangas locītavas līmenī 20
16.4. ar metakarpālo kaulu vai tā daļu 25
17. Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums:  
17.1. naga plātnītes atrāvums 3
17.2. lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslu plīsums, cīpslu, locītavas, kaulu panarīcijs 5
18. Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums, kam seko:  
18.1. amputācija naga falangas līmenī, falangas zudums 5
18.2. amputācija vidusfalangas līmenī (divu falangu zudums) 10
18.3. amputācija pamata falangas līmenī, pirksta zudums 15
18.4. pirksta amputācija ar metakarpālā kaulu daļu 20

III. Iegurnis, augšstilbs, apakšstilbs, pēda

19. Iegurņa kaulu lūzums:  
19.1. viena kaula lūzums 10
19.2. divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums 15
19.3. triju un vairāku kaulu lūzums, divu vai triju savienojumu plīsums 20
20. Gūžas locītavas bojājums (ja tiek konstatēti vairāki bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko):  
20.1. kaula fragmentu atrāvums 5
20.2. izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums 10
20.3. gūžas locītavas mežģījums 15
20.4. gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums 30
21. Augšstilba lūzums:  
21.1. jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu 25
21.2. augšstilba dubultlūzums 30
22. Augšstilba traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko:  
22.1. vienas ekstremitātes amputācija jebkurā līmenī 70
22.2. vienīgās ekstremitātes amputācija 90
23. Ceļa locītavas bojājums:  
23.1. ar punkciju apstiprināta hemartroze 5
23.2. kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, saišu pārrāvums, mežģījums 5
23.3. ceļa skriemeļa, starpkondiļu izauguma, kaulu kondiļa lūzums 10
23.4. augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu 20
24. Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru:  
24.1. mazā liela kaula lūzums, kaulu fragmentu atrāvumi 5
24.2. lielā liela kaula lūzums, fibulas dubultlūzums 10
24.3. abu kaulu vai tibijas dubultlūzums jebkurā līmenī 15
25. Apakšstilba traumatiska amputācija vai tā smags bojājums (ja tiek konstatēti vairāki apakšstilba vai ceļa locītavas bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko), kam seko:  
25.1. apakšstilba amputācija jebkurā līmenī 70
25.2. eksartikulācija ceļa locītavā 70
25.3. vienīgās ekstremitātes amputācija jebkurā apakšstilba līmenī 90
26. Pēdas locītavas bojājums:  
26.1. ar punkciju apstiprināta hemartroze 5
26.2. vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums 5
26.3. divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums 10
26.4. abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums 15
27. Ahileja cīpslas bojājums:  
27.1. ārstējot konservatīvi 5
27.2. izdarot operāciju 15
28. Pēdas mežģījums un pēdas kaulu lūzumi:  
28.1. viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža kaulu un velteņkaulu) 5
28.2. velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums 10
28.3. triju un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka locītava) 15
29. Pēdas amputācija:  
29.1. metatarsofalangeālās locītavas līmenī (visu pirkstu zudums) 30
29.2. pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī 40
29.3. velteņkaula, papēža kaula (pēdas zudums) 50
30. Vienas pēdas pirksta (pirkstu) falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu pārrāvumi:  
30.1. viena pirksta 5
30.2. divu-triju pirkstu 5
30.3. četru-piecu pirkstu 10
31. Pirmā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija:  
31.1. naga falangas līmenī (naga falangas zudums) 5
31.2. pamata falangas līmenī (pirksta zudums) 10
32. Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija:  
32.1. viena-divu pirkstu naga vai vidusfalangu līmenī 5
32.2. viena-divu pirkstu pamata falangu līmenī (pirksta zudums) 10
32.3. triju-četru pirkstu naga vai vidusfalanga līmenī 15
32.4. triju-četru pirkstu pamata falangu līmenī (pirkstu zudums) 20
IV. Galvaskauss, centrālā un perifērā nervu sistēma
33. Galvaskausa kaulu lūzums:  
33.1. velves kaulu ārējās plātnītes lūzums 5
33.2. velves 15
33.3. pamatnes 20
33.4. velves un pamatnes 25
34. Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:  
34.1. epidurāla hematoma 10
34.2. subdurāla intracerebrāla hematoma 15
34.3. subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma 20
35. Galvas smadzeņu trauma:  
35.1. galvas smadzeņu satricinājums 5
35.2. galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asins izplūdums 15
35.3. svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus) 20
36. Nervu sistēmas bojājums, kas radījis:  
36.1. augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi 20
36.2. paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi) 30
36.3. monopleģiju (vienas ekstremitātes paralīzi), amnēziju (atmiņas zudumu) 50
36.4. tetraparēzi (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas traucējumus, plānprātību (demenci), afāziju 70
36.5. hemi-, para- vai tetraplēģiju, dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus 80
36.6. viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifēru bojājumu 10
37. Traumatisks muguras smadzeņu bojājums (jebkurā līmenī):  
37.1. satricinājums, sasitums 5
37.2. saspiedums, hematomielija 10
37.3. pilnīgs muguras smadzeņu pārrāvums 80
38. Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):  
38.1. traumatisks pleksīts 10
38.2. pinumu daļējs pārrāvums 20
38.3. pinumu pilnīgs pārrāvums 30
39. Nervu pārrāvums:  
39.1. viena nerva pārrāvums pirkstu, pēdas vai plaukstas locītavas līmenī 5
39.2. viena nerva pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī 10
39.3. divu un vairāk nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī 20
39.4. viena nerva pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī 25
39.5. divu un vairāku nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī 30
V. Redzes orgāni
40. Vienas acs akomodācijas paralīze 15
41. Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija) 15
42. Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās 10
43. Vienas acs pulsējošs eksoftalms 20
44. Vienas acs asaru izvadceļu ievainojums, kas rada funkcijas traucējumu 5
45. Acs (acu) ievainojums, kas radījis abu vai vienīgās redzīgās acs pilnīgu redzes zudumu 80
46. Neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija) gūtās traumas dēļ 10
47. Orbītas lūzums 10
48. Acs ievainojums, kas radījis redzes asuma pazemināšanos 15
VI. Dzirdes orgāni
49. Auss gliemežnīcas bojājums, kam seko:  
49.1. auss gliemežnīcas skrimšļa lūzums, othematoma 5
49.2. auss gliemežnīcas zudums 20
50. Dzirdes pazemināšanās pēc auss traumatiska bojājuma 15
51. Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas dēļ (bez dzirdes pazemināšanās) 5
VII. Elpošanas orgāni un elpošanas sistēma
52. Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums 5
53. Svešķermenis krūšu kurvja dobumā, traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, traumatisks pleirīts:  
53.1. vienpusējs 5
53.2. abpusējs 10
54. Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kam seko:  
54.1. plaušu daļas, daivas izņemšana 25
54.2. pilnīga vienas plaušas izņemšana 50
55. Krūšu kaula lūzums 5
56. Ribas lūzums 5 (par katras ribas lūzumu, bet ne vairāk kā 15 kopā)
57. Caururbjošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums:  
57.1. bez krūšu kurvja orgānu bojājuma 5
57.2. ar krūšu kurvja orgānu bojājumu 15
58. Balsenes un trahejas bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem 10
59. Balsenes un trahejas bojājums, kas rada elpošanas un runas traucējumus 20
VIII. Sirds un asinsvadu sistēma
60. Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums (bez funkcijas traucējumiem) 25
61. Lielo perifēro asinsvadu bojājums (bez asinsrites traucējumiem) 10
62. Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis sirds un asinsrites mazspēju 20
IX. Gremošanas sistēma
63. Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums, apakšžokļa mežģījums:  
63.1. apakšžokļa mežģījums (izņemot ieraduma) 5
63.2. viena kaula lūzums 10
63.3. divu un vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums 15
64. Žokļa traumatisks bojājums, kas radījis:  
64.1. žokļa daļas zudumu 40
64.2. žokļa pilnīgu zudumu 80
65. Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums, arī ar rētu veidošanos (neatkarīgi no lieluma) 5
66. Mēles traumatisks bojājums, kas radījis:  
66.1. mēles galiņa zudumu 10
66.2. mēles zudumu distālās trešdaļas līmenī 15
66.3. mēles zudumu vidējās trešdaļas līmenī 30
66.4. mēles zudumu saknes līmenī vai pilnīgu mēles zudumu 70
67. Zoba zaudējums 3 (par katra zoba zaudējumu)
68. Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija, lai izņemtu svešķermeņus vai noteiktu diagnozi (bez funkcijas traucējumiem) 5
69. Barības vada traumatisks bojājums, kas radījis barības vada sašaurinājumu 40
70. Gremošanas orgānu traumatisks bojājums, kas radījis:  
70.1. kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju) 10
70.2. zarnu fistulu, rekto-vaginālo fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu 30
70.3. anus prenaturalis (kolostomu) 50
71. Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta traumas dēļ 10
72. Aknu traumatisks bojājums, kam seko:  
72.1. aknu sašūšana 30
72.2. daļēja aknu rezekcija 40
73. Žultspūšļa traumatisks bojājums, kam seko žultspūšļa izņemšana 15
74. Liesas traumatisks bojājums:  
74.1. subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās 5
74.2. liesas izņemšana 20
75. Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums, kam seko:  
75.1. nekroze, sašūšana, pēctraumatiska cista 20
75.2. kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekcija 30
75.3. gastroektomija 50
X. Uroģenitālā sistēma
76. Nieru traumatisks bojājums:  
76.1. nieres sasitums, subkapsulārs plīsums (bez operācijas) 5
76.2. nieres rezekcija 30
76.3. nieres izņemšana 60
77. Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums:  
77.1. bez funkcijas traucējuma 5
77.2. ar funkciju traucējumu 20
78. Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums (bez funkcijas traucējuma) 5
79. Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums, kas radījis:  
79.1. viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu 15
79.2. abu olnīcu, vienīgās olnīcas, abu olvadu, vienīgā olvada, abu sēklinieku vai vienīgā sēklinieka, vai daļēju dzimumlocekļa zudumu 90
79.3. dzemdes amputāciju traumas dēļ:  
79.3.1. vecumā līdz 40 gadiem 90
79.3.2. vecumā no 40 līdz 50 gadiem 50
79.3.3. vecumā virs 50 gadiem 10
80. Pilnīgs dzimumlocekļa zudums 90
XI. Mīkstie audi
81. Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā-sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas radījis kosmētisku defektu 20
82. Mīksto audu traumatisks bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas radījis rētu veidošanos 15
83. Neizņemti svešķermeņi 5
84. Muskuļu trūce, posttraumatisks periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums 5
85. Traumatisks šoks vai traumas izraisīts hemorāģisks šoks 5
86. Grūtniecības pārtraukums 100

Piezīmes.

1. * 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 49., 53., 54., 63., 66., 70., 72., 74., 75., 76., 77.punktā un 79.1. un 79.2.apakšpunktā minētie atlīdzības procenti netiek summēti.

2. Ja tiesu medicīnas eksperta atzinumā ir norādīti miesas bojājumi, kuri nav minēti šajā tabulā, kompensācijas procentus nosaka apdrošināšanas speciālists – ārsts.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš