Nr.92 «Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas» (spēkā līdz 08.12.2015.)
«Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā» (nav spēkā no 01.12.2007.)
Nr.331 «Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem» (piemērojami ar 01.05.2005)
«Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem» (nav spēkā no 01.05.2004.)
«Noteikumi par autotransporta tehnisko ekspertīzi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā» (nav spēkā no 23.04.2005.)
«Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību apgādājamiem sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas nāvi» (nav spēkā no 18.12.2004.)
«Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehnisko ekspertu sertificēšanas nolikums» (nav spēkā no 23.04.2005.)
«Kārtība, kādā izmaksājama zaudējumu atlīdzība slimokasēm un Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālajam fondam sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu ārstēšanu» (nav spēkā no 24.02.2006.)
«Par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīmi un par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīmi»
«Par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar cietušās personas ārstēšanu, pārejošu darbnespēju un cietušās personas nāvi» (spēkā no 11.07.2002. līdz 01.08.2005., ciktāl normatīvie akti nav pretrunā)