Informācija pretendentiem sertifikāta iegūšanai
Prasības pretendentiem sertifikāta iegūšanai
Prasības pretendentiem iesnieguma iesniegšanai
Ievērībai


Informācija pretendentiem sertifikāta iegūšanai


– pretendenti, kuru zināšanu līmenis atbilst noteiktajām prasībām sekmīgai sertificēšanas pārbaudes nokārtošanai, var iesniegt iesniegumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (ar norādi “Sertificēšanas komisijai”) sertificēšanas pārbaudes kārtošanai;

Prasības pretendentiem sertifikāta iegūšanai


Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas eksperta sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 251 „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 4. un 5.punkta prasībām:
„4.Persona var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu, ja tā atbilst šādām prasībām:
4.1. izglītība:
4.1.1.profesionālā vidējā vai profesionālā augstākā izglītība, kas saistīta ar sauszemes transportlīdzekļiem, vai
4.1.2.profesionālā vidējā vai augstākā izglītība un eksperta darba stāžs, ne mazāk kā trīs gadi;
4.2. darba pieredze:
4.2.1. tehniskajā ekspertīzē – ne mazāk kā gads vai
4.2.2. ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītā inženierdarbā – ne mazāk kā pieci gadi;
4.3.pamatzināšanas un profesionālās zināšanas autotehniskajā jomā transportlīdzekļu konstrukcija, ekspluatācijas materiāli, transportlīdzekļu remonta tehnoloģija, transportlīdzekļu virsbūvju deformāciju novēršanas tehnoloģija un remonta iekārtas;
4.4.prasme strādāt ar datoru;
4.5.iemaņas fotografēšanā, kas nodrošina transportlīdzekļu bojājumu atbilstošu attēlojumu;
4.6.valsts valodas zināšanas – atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām;
4.7.transportlīdzekļu tehniskās terminoloģijas pārzināšana;
4.8.svešvalodu prasmes līmenis, kas nodrošina tehniskās terminoloģijas lietojumu svešvalodās, strādājot ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprinātajām speciālajām datorprogrammām un ar sauszemes transportlīdzekļu bojājumu novērtēšanas tehniskajām rokasgrāmatām.
5.Saņemt sertifikātu nav tiesīga persona, kura ir izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.”

Prasības pretendentiem iesnieguma iesniegšanai


kārtība, kādā pretendents, kurš vēlas pieteikties sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas eksperta sertifikāta iegūšanai, iesniedz iesniegumu (saskaņā ar Noteikumu 6.punkta prasībām):
„6.Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā rakstisku iesniegumu (ar norādi “Sertificēšanas komisijai”) un šādus dokumentus:
6.1.pases kopiju (uzrāda oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju);
6.2.izglītības dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas);
6.3.profesionālās darbības aprakstu;
6.4. apliecinājumu, ka pretendents nav izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu vai ka tam sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā;
6.5.divas fotogrāfijas.”

Ievērībai


Iesniegumu paraugi atrodami mājas lapas sadaļā „Iesniegumu paraugi”
Saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu noteiktais un 2006.gada 15.decembra Sertificēšanas komisijas sēdē (protokols nr.11.) saskaņotais nepieciešamais zināšanu minimums pretendentam sekmīgai sertificēšanas pārbaudes nokārtošanai: