Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas

tehnisko ekspertu sertificēšanas nolikums

 
Nolikums izstrādāts pamatojoties uz

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
likuma

32. pantu un Satiksmes biroja nolikuma 5.12. punktu

APSTIPRINĀTS
LR Satiksmes biroja Valdē
1999.gada 3.martā (prot.nr.3)
Valdes priekšsēdētājs
G.Janevičs
APSTIPRINĀTS
LR Satiksmes biroja Padomē
1999.gada 29.martā (prot.nr.1)
Padomes priekšsēdētājs
G.Liberts
 
 
1.Vispārīgie
jautājumi
2.Sertificēšanas
komisija
3.Sertificēšanas
kārtība
4. Sertifikāta
izsniegšana
5. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
6. Eksperta darbība, pārkāpumi un sertifikāta anulēšana
 
 
1.Vispārīgie
jautājumi
1.1. Šis Nolikums nosaka sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehnisko ekspertu
(turpmāk tekstā – eksperti) sertificēšanas kārtību Latvijas Republikas Satiksmes
birojā (turpmāk – Satiksmes birojs).
1.2. Sertificēšanas mērķis ir noteikt ekspertu
atbilstību darbam sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātajā apdrošināšanā, veicot transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes.
1.3. Sertifikāts ir dokuments, kas izsniegts saskaņā ar
šo Nolikumu un kas apliecina, ka eksperts ir tiesīgs veikt ar civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu saistītās sauszemes transportlīdzekļu
tehniskās ekspertīzes (turpmāk tekstā – ekspertīzes).
1.4. Sertifikātu var saņemt fiziska persona (turpmāk
tekstā – pretendents), kura izpildījusi visas šī Nolikuma prasības un kura vēlas
nodarboties ar ekspertīžu veikšanu.
1.5. Sertificēšanu veic Satiksmes biroja izveidota
sertificēšanas komisija.
1.6. Sertificēšanas finansēšanas jautājumus koordinē
Satiksmes birojs, vadoties no Satiksmes biroja Valdē apstiprinātās tāmes.
 
2.
Sertificēšanas komisija
2.1. Sertificēšanas komisiju 9 cilvēku sastāvā pēc
Satiksmes biroja Valdes ieteikuma apstiprina Satiksmes biroja Padome.
2.2. Sertificēšanas komisijas sastāvā ietilpst: divi
Satiksmes biroja pārstāvji, trīs apdrošināšanas sabiedrību pārstāvji (pēc
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ieteikuma) un pa vienam pārstāvim no Latvijas
Autoinženieru asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes, neatkarīgo ekspertu biroja
un autoservisa uzņēmuma.
2.3. Sertificēšanas komisijas darbu vada
sertificēšanas komisijas priekšsēdētājs un viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks, kurus no sertificēšanas komisijas locekļu vidus pēc
sertificēšanas komisijas ieteikuma apstiprina Satiksmes biroja Valde.
2.4. Sertificēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās
sēdē piedalās vairāk nekā puse no sertificēšanas komisijas locekļiem. Ja
izsludinātā sēde nav lemttiesīga, tad ne vēlāk kā divu nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota sēde, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no sertificēšanas komisijas
locekļu skaita.
2.5. Sertificēšanas komisijas lēmumi tiek pieņemti
sēdes laikā, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.
2.6. Katram sertificēšanas komisijas loceklim
balsošanā ir viena balss. Ja balsojuma rezultātā balsu skaits ir vienāds, tad
noteicošā ir sertificēšanas komisijas priekšsēdētāja balss. Sertificēšanas
komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sertificēšanas komisijas
priekšsēdētājs un protokolists. Sertificēšanas komisijas darbu materiāltehniski
nodrošina Satiksmes birojs.
2.7. Sertificēšanas komisijas kompetence:
2.7.1. izskatīt iesniegumus sertifikāta saņemšanai,
tā derīguma termiņa pagarināšanai vai anulēšanai;
2.7.2. pārbaudīt pretendenta iesniegto dokumentu
atbilstību šī Nolikuma prasībām;
2.7.3. pieņemt lēmumu par pielaišanu zināšanu,
prasmju un iemaņu pārbaudei vai atteikumu;
2.7.4. veikt pretendenta zināšanu, prasmju un iemaņu
pārbaudi;
2.7.5.pieņemt lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa
pagarināšanu;
2.7.6. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt
sertifikātu;
2.7.7. pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu;
2.7.8. pieņemt citus ar sertificēšanu saistītus
lēmumus;
2.7.9. iesniegt priekšlikumus Satiksmes biroja Valdei
sertificēšanas pilnveidošanai.
 
3.
Sertificēšanas kārtība
3.1. Lai saņemtu eksperta sertifikātu, Satiksmes birojā
var pieteikties jebkurš pretendents. Satiksmes birojs iepazīstina pretendentu ar šo
Nolikumu.
3.2. Lai varētu pieņemt lēmumu par pielaišanu
sertificēšanas pārbaudei, pretendentam jāatbilst šādām prasībām:
3.2.1. izglītība:
3.2.1.1. vidējā speciālā (tehniskā) vai augstākā
inženiertehniskā izglītība, kas saistīta ar sauszemes transportlīdzekļiem vai
3.2.1.2. vidējā speciālā (tehniskā) vai augstākā
izglītība un tehniskā eksperta darba stāžs ne mazāks kā 3 gadi.
3.2.2. darba pieredze:
3.2.2.1. ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītā
tehniskās ekspertīzes darbā – ne mazāka kā 1 gads vai ar sauszemes
transportlīdzekļiem saistītā inženierdarbā – ne mazāka kā 5 gadi.
3.2.3. pamatzināšanas un profesionālās zināšanas,
atbilstoši tehnisko ekspertu sertificēšanas programmai (skatīt pielikumu nr.1);
3.2.4. prasmes un iemaņas darbā ar datoru;
3.2.5. iemaņas fotografēšanā, kas nodrošina
transportlīdzekļu bojājumu uzrādīšanu.
3.2.6. valodas zināšanas:
3.2.6.1. Valsts valodas zināšanas – atbilstoši Latvijas
Republikas Valodu likuma prasībām;
3.2.6.2. iemaņas svešvalodās, kas nodrošina darbu ar
Satiksmes biroja apstiprinātajām speciālajām datorprogrammām sauszemes
transportlīdzekļu bojājumu novērtēšanai;
3.2.6.3. speciālās transportlīdzekļu tehniskās
terminoloģijas zināšanas.
3.2.7. par ekspertu nevar būt persona, kura ir notiesāta
krimināllietā par tīšu nozieguma izdarīšanu un kurai nav dzēsta vai noņemta
sodāmība.
3.3. Pretendents iesniedz sertificēšanas komisijai
adresētu iesniegumu un savas profesionālās darbības aprakstu (curriculum vitae).
Pielikumā pievieno dokumentu kopijas par izglītību un speciālo apmācību un divas
(3×4 cm) fotogrāfijas. Saskaņā ar šo Nolikuma punktu sniegtās ziņas ir
konfidenciālas.
3.4. Sertificēšanas komisija trīsdesmit dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas izskata pretendenta atbilstību šī Nolikuma 3.2.punkta
prasībām, pieņem lēmumu par pretendenta pielaišanu sertificēšanai vai pieņem
lēmumu par motivētu atteikumu un rakstiski par to paziņo pretendentam. Ja pretendents
nav ieradies uz sertificēšanu noteiktajā laikā, tad sertificēšanas komisija ir
tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta iesnieguma anulēšanu, vai nozīmēt
pretendentam citu sertificēšanas laiku.
3.5. Ja pretendents tiek pielaists sertificēšanai, tad
pirms sertificēšanas pretendentam sertificēšanas komisijai jāuzrāda kvīts par
sertificēšanas komisijas darba apmaksu atbilstoši Satiksmes biroja Valdē
apstiprinātai tāmei (skatīt pielikumu nr.2).
3.6. Sertificēšanas pārbaude notiek pēc tehnisko
ekspertu sertificēšanas programmas (skatīt pielikumu Nr.1) un Satiksmes biroja Valdē
apstiprinātiem sertificēšanas pārbaudes noteikumiem.
3.7. Ja sertificēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu
par atteikumu piešķirt sertifikātu, atkārtotu sertificēšanu veic ne ātrāk kā pēc
četrām nedēļām. Pretendents var piedalīties sertificēšanā ne vairāk kā trīs
reizes 12 mēnešu laikā.
3.8. Eksperta (pretendenta) pretenzijas par atteikumu
izsniegt sertifikātu, pagarināt tā derīguma termiņu vai par tā anulēšanu, izskata
Satiksmes biroja Valde.
 
4.
Sertifikāta izsniegšana
4.1. Pēc sertificēšanas pārbaudes sertificēšanas
komisija pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
sertifikātu un tajā pašā dienā par to paziņo pretendentam.
4.2. Sertificēšanas komisija desmit dienu laikā pēc
lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas izsniedz pretendentam noteiktas
formas sertifikātu, apliecību un eksperta zīmogu.
4.3. Sertifikāta, apliecības un eksperta zīmoga formu
un saturu apstiprina Satiksmes biroja Valde. Apliecība un zīmogs ir Satiksmes biroja
īpašums, kas sertifikāta darbības anulēšanas gadījumā jānodod sertificēšanas
komisijā. Sertifikāta, apliecības vai zīmoga nozaudēšanas gadījumā,
sertificēšanas komisija atzīst to par spēkā neesošu un tā vietā tiek izsniegts
dublikāts, par ko tiek publicēts paziņojums laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.
4.4. Sertifikāta dublikāta izsniegšanai nepieciešamo
materiālu izskatīšanu un noformēšanu apmaksā eksperts atbilstoši Satiksmes biroja
Valdē apstiprinātai tāmei (skatīt pielikumu nr.2).
4.5. Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena
līdz trim gadiem, izvērtējot eksperta darbību atbilstoši šī Nolikuma 5.2.punktam.
Pirmreizējais sertifikāts pretendentam tiek izsniegts ar termiņu – viens gads.
 
5. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
5.1. Iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa
pagarināšanai eksperts iesniedz sertificēšanas komisijai divus mēnešus pirms
sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās kopā ar kvalifikācijas paaugstināšanu
apliecinošu dokumentu un kvīti par sertificēšanas komisijas darba apmaksu, atbilstoši
Satiksmes biroja Valdes apstiprinātai tāmei (skatīt pielikumu nr.2). Iesniegumā
eksperts sniedz ziņas par izmaiņām 3.3.punktā minētajos dokumentos. Eksperta
iesniegumu, kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinošu dokumentu un kvīti par
sertificēšanas komisijas darba apmaksu sertificēšanas komisija izskata divu mēnešu
laikā no to iesniegšanas dienas.
5.2. Lemjot jautājumu par sertifikāta derīguma termiņa
pagarināšanu, sertificēšanas komisija izvērtē:
5.2.1. eksperta darbību iepriekšējā laika periodā,
5.2.2. eksperta kvalifikācijas paaugstināšanu,
5.2.3. izlases veidā 3 tehnisko ekspertīžu
dokumentāciju, kas noteikta 1997.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.252
“Noteikumi par autotransporta tehnisko ekspertīzi sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā” 3.punktā.
5.3. Sertificēšanas komisijas protokolā fiksē lēmumu
par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai nepagarināšanu, kā arī par
eksperta papildus apmācības nepieciešamību.
5.4. Sertificēšanas komisija paziņo ekspertam par
sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un tā saņemšanas kārtību, vietu un
laiku. Pagarinātā derīguma termiņa sertifikātu sertificēšanas komisija izsniedz
ekspertam desmit dienu laikā pēc sertificēšanas komisijas lēmuma par sertifikāta
derīguma termiņa pagarināšanu pieņemšanas.
5.5. Ja sertifikāta derīguma termiņš netiek
pagarināts, tad personai, kura pretendē uz sertifikāta derīguma termiņa
pagarināšanu, ir tiesības paaugstināt savu kvalifikāciju (Satiksmes biroja
akceptētās apmācībās vai citādi) un pēc tam iesniegt sertificēšanas komisijā
iesniegumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.
5.6. Ja arī atkārtoti sertificēšanas komisija
nepagarina sertifikāta derīguma termiņu, tad tā lemj par sertifikāta anulēšanu.
 
6. Eksperta darbība, pārkāpumi un sertifikāta anulēšana
6.1. Eksperta darbībai jābūt likumīgai,
profesionālai, ētiskai, kulturālai un konfidenciālai.
6.2. Likumu, citu normatīvo aktu vai šī Nolikuma
prasību pārkāpšana var būt par pamatu eksperta rīcības izskatīšanai
sertificēšanas komisijā un sertifikāta anulēšanai.
6.3. Ekspertam jāpilda savi pienākumi, ievērojot
Satiksmes biroja apstiprināto transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku.
6.4. Eksperts veic viņam uzticēto darbu personīgi,
izmantojot viņam piešķirtās pilnvaras un ir atbildīgs par profesionālo pienākumu
veikšanu. Ja profesionālo pienākumu veikšana nav iespējama saskaņā ar šo Nolikumu,
tad par to nekavējoši jāziņo ekspertīzes pasūtītājam.
6.5. Eksperts savu slēdzienu par veikto ekspertīzi,
protokolu par transportlīdzekļa apskati un aprēķinu par transportlīdzekļa remontu
apstiprina ar personīgo parakstu un eksperta zīmoga nospiedumu.
6.6. Ekspertam periodiski jāpaaugstina sava
kvalifikācija. Par kvalifikācijas paaugstināšanu jāiesniedz attiecīgs dokuments
sertificēšanas komisijā, kas tiek ņemts vērā veicot sertifikāta derīguma termiņa
pagarināšanu.
6.7. Ekspertam nekavējoši rakstveidā jāziņo
sertificēšanas komisijai par:
6.7.1. savas darba vai dzīves vietas adreses izmaiņām;
6.7.2. sertifikāta, apliecības vai eksperta zīmoga
nozaudēšanu;
6.7.3. šī Nolikuma 3.2.7.punkta neievērošanu.
6.8. Ekspertam, pēc sertificēšanas komisijas
pieprasījuma noteiktajā laikā un bez maksas jāsniedz informācija, kas attiecas uz
viņa profesionālās darbības pārraudzīšanu un šī Nolikuma prasību ievērošanu,
kā arī jāuzrāda šai sakarā pieprasītie dokumenti.
6.9. Ja sertificēšanas komisija ir saņēmusi pieteikumu
par eksperta darbības pārkāpumu, tas tiek izskatīts viena mēneša laikā no
pieteikuma saņemšanas dienas. Pārkāpumu izskata ieinteresētā eksperta klātbūtnē,
par to paziņojot ekspertam 10 darba dienas iepriekš. Eksperts ierodas uz pārkāpuma
izskatīšanu, līdzi ņemot eksperta zīmogu un apliecību. Ja eksperts uz sava
pārkāpuma izskatīšanu neierodas, komisija nosūta ekspertam atkārtotu paziņojumu. Ja
eksperts uz pārkāpumu izskatīšanu neierodas arī atkārtoti, sertificēšanas komisija
pieņem lēmumu bez viņa klātbūtnes.
6.10. Ja sertificēšanas komisija pieņem lēmumu par
sertifikāta anulēšanu, tad tā fiksē to protokolā un rakstiski par to paziņo
ieinteresētajam ekspertam, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”. Pēc lēmuma saņemšanas ekspertam jāatdod sertificēšanas komisijā
eksperta zīmogs un apliecība.
6.11. Sertifikāts tiek anulēts, ja:
6.11.1. eksperts vēlas pārtraukt savu, kā sertificēta
eksperta, darbību un par to paziņo Satiksmes birojam,
6.11.2. sertificēšanas komisija atzinusi, ka eksperts,
veicot transportlīdzekļa tehnisko ekpertīzi, ir pārkāpis likumu, citu normatīvo aktu
vai šī Nolikuma prasības.
6.12. Ja sertifikācijas komisija sertifikātu anulējusi
par likumu, citu normatīvo aktu vai šī Nolikuma prasību pārkāpumu, tad atkārtota
sertificēšana iespējama atbilstoši sertificēšanas komisijas lēmumam, bet ne ātrāk
kā pēc viena gada.