kārtība, kādā pretendents, kurš vēlas pieteikties sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas eksperta sertifikāta iegūšanai, iesniedz iesniegumu (saskaņā ar Noteikumu 6.punkta prasībām):
„6.Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā rakstisku iesniegumu (ar norādi “Sertificēšanas komisijai”) un šādus dokumentus:
6.1.pases kopiju (uzrāda oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju);
6.2.izglītības dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas);
6.3.profesionālās darbības aprakstu;
6.4. apliecinājumu, ka pretendents nav izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu vai ka tam sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā;
6.5.divas fotogrāfijas.”