Atpakaļ

 

   Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

 

   Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) Apdrošināšanas akciju sabiedrības, kas ir OCTA sistēmas dalībnieki;

2) ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, juridiskie konsultanti, arhivārs;

3) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieki/izstrādātāji/tehniskie uzturētāji;

4) citas personas, kuras ir saistītas ar LTAB darbības nodrošināšanu.

 

   Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

 

   LTAB arī veic personas datu apstrādātāja darbību Apdrošināšanas akciju sabiedrību, kas ir OCTA sistēmas dalībnieki, uzdevumā attiecībā uz Bonus-malus punktu aprēķināšanu un ar to saistīto datu apstrādi.