Atpakaļ

 

   Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

 

    Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt: 

 

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrības un pārapdrošināšanas akciju sabiedrības normatīvajos aktos/apdrošināšanas līgumos noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā;

3) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, arhivārs, juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu/likumā noteikto funkciju veikšanu;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, valsts iestādes/institūcijas/veselības dienesti un uzraugošās iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, Valsts Robežsardze, nodokļu pārvaldes, VSAA, FKTK, zvērināti tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori, tiesas; parādu piedzinēji (cesionāri);

5) Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu prasību kārtošanas apdrošināšanas sabiedrības/apdrošinātāju biroji; ārvalstu informācijas centri. Detalizētu informāciju par Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu birojiem var iegūt šeit: http://www.cobx.org/Content/Default.asp?PageID=12;

6) LTAB Biedri, OCTA Garantijas fonda padome.