Atpakaļ

  

   Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 

   a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

  

   Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt Jūsu apdrošināšanas vēstures datu noskaidrošanu, ceļu satiksmes negadījuma (turpmāk – CSNg) apstākļu noskaidrošanu, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

  

   Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta/sadarbības partnera, to kontaktpersonu vārds, uzvārds, personas kods, adrese; apdrošināšanas vēstures dati; CSNg iesaistīto/cietušo personu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, CSNg notikuma vieta un apstākļi, ja nepieciešams, CSNg cietušās personas veselības dati un dati par atbildīgās personas sodāmību; bankas konta numurs; telefona numurs, e-pasta adrese.

 

   Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

         – datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6.panta pirmās daļas a punkts un 9.panta otrās daļas a punkts) attiecībā uz pakalpojuma saņemšanu un īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi;

         – līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

         – Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

         – Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs un/vai Jūsu kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana;

         – sabiedrības būtiskās intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas g punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi;

         – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 10.pants – attiecībā uz personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi.

 

   b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu un normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

 

   Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma (turpmāk – OCTA likums), Apdrošināšanas līguma likuma, Ceļu satiksmes likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma un tiem pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasības attiecībā uz LTAB pakalpojumu sniegšanu un normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanu, fizisko personu datu apstrādi, to nodošanu/uzkrāšanu un saglabāšanu LTAB uzturētajās informācijas sistēmās/reģistros, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpat normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā mums būtu jāsniedz noteiktā informācija par Jums apdrošināšanas akciju sabiedrībām, valsts institūcijām un tiesībsargājošām iestādēm (piemēram, valsts policijai, tiesai, tiesu izpildītājiem, uzraugošajām iestādēm/institūcijām – likumā noteikto funkciju veikšanai), maksātnespējas administratoriem, ārstniecības iestādēm ārstniecības mērķu sasniegšanai, VSAA, NVD, SIVA, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram, pārapdrošināšanas sabiedrībām; Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu prasību kārtošanas apdrošināšanas sabiedrībām/apdrošinātāju birojiem; ārvalstu informācijas centriem.

   Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: klienta/CSNg iesaistītās/cietušās personas/tehniskā eksperta, CSNg iesaistīto personu/cietušo personu likumisko/juridisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods; telefona numurs, adrese, e-pasta adrese; CSNg notikuma vieta un apstākļi; apdrošināšanas vēstures dati; veselības dati, dati par sodāmību.

 

   Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

         – juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

         – Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);

         – uzdevuma izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas e punkts);

         – sabiedrības būtiskās intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas g punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi;

         – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 10.pants – attiecībā uz personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi.

 

   c) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

  

   Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams nodrošināt mūsu teritorijas, ēkas, telpu un citu īpašumu aizsardzību/apsardzi, veikt telefonsarunu un klātienes sarunu ierakstu, lai nodrošinātu pierādījumus savu interešu aizsardzībai, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nodrošināt datu saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā, sniegt informāciju tiesībsargājošām iestādēm un izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

   Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus Jūsu personas datus: dati par telpu apmeklējumu, balss ieraksts, vārds, uzvārds un citi dati pēc nepieciešamības.

 

   Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

         – Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

   d) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

 

   Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisko un organizatorisko risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

 

   Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

         – Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)