Atpakaļ

  

  Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu/sadarbības partneru, to kontaktpersonu, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības (pakalpojumu sniegšana, statūtos un normatīvajos aktos noteikto funkciju izpilde) ietvaros, personas datu apstrādi.

  

   Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas, vai kļūstot par mūsu sadarbības partneri, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

  

   Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, LTAB Sīkdatņu izmantošanas politikā, kas ir pieejama www.ltab.lv interneta vietnē un citos dokumentos), var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

 

   Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

 

   Papildus šiem noteikumiem Jūs var arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

         – Sīkdatņu izmantošanas politika (pieejama pēc adreses: www.ltab.lv/par-mums/sikdatnu-izmantosanas-politika).  

  

   Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.