• OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. OCTA polise sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai un/vai īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis viņa vainas dēļ. OCTA polise ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē.

  Tiesības saņemt OCTA atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt gan transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs, gan pasažieris — pat, ja tas ir atradies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī. Var tikt atlīdzināti zaudējumi, kas nodarīti gan personai, gan arī mantai. OCTA polise sedz personai nodarītus zaudējumus līdz 5 000 000 EUR, bet mantai līdz 1 000 000 EUR.

  OCTA polises darbība

  Kā darbojas OCTA polise? OCTA atlīdzina izdevumus transportlīdzekļa īpašniekam vai likumīgajam lietotājam par visiem zaudējumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Tas nozīmē, ka OCTA polise cietušajam atlīdzina veselības kaitējumu un īpašuma zaudējumu nodarījumu, kas radies ceļu satiksmes negadījuma laikā.
 • Kā notiek OCTA polises prēmijas aprēķināšana?

  Mēs palīdzēsim Jums saprast kā veidojas OCTA polises prēmijas apmērs. OCTA polises prēmijas apjomu apdrošināšanas sabiedrība nosaka, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem:

  • „Bonus malus” klase;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
  • īpašnieka juridiskais statuss – tā var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona;
  • mērķis, kuram izmanto transportlīdzekli un ekspluatācijas apstākļus;
  • transportlīdzekļa veidu, kam tiek izsniegta OCTA polise;
  • pilnu transportlīdzekļa masu, kam tiek izsniegta OCTA polise;
  • OCTA polises darbības termiņu.
 • BONUS-MALUS
  Bonus-malus ir OCTA sistēmas neatņemama sastāvdaļa un nodrošina objektīvu vērtējumu apdrošinājuma riskam. Visi apdrošināšanas uzņēmumi izmanto bonus-malus, aprēķinot OCTA polises prēmijas piemaksas vai atlaides. Pavisam eksistē 17 bonus-malus klases.
  1.- 5. – augstākā riska klases, tiek piešķirta transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir vainojami ceļu satiksmes negadījumos;
  7.-17. – zema riska prēmiju klases tiek piešķirtas autoīpašniekiem, kuri regulāri, katru gadu iegādājas OCTA polises vismaz uz 275 dienām un nav izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus;
  6. – sākuma klase, bez noteikta riska. tiek piešķirta transportlīdzekļa īpašniekam, kuram nav OCTA vēstures un kurš OCTA polisi iegādājas pirmo reizi.

  Bonus malus sistēma darbojas kopš 2006. gada. Tā paredz, ka transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri brauc bez negadījumiem, OCTA polise izmaksās lētāk, nekā īpašniekiem, kuri izraisa ceļu satiksmes negadījumus. Jebkurš transportlīdzekļa īpašnieks var pārbaudīt bonus-malus klasi Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vietnē www.ltab.lv.

 • OCTA polises riska seguma politika

  OCTA polise sedz civiltiesisko atbildību transportlīdzekļa īpašniekam vai likumīgajam lietotājam par nodarīto zaudējumu trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Tas nozīmē, ka OCTA polise atlīdzina visus zaudējumus, kuri radušies citām personām un viņu īpašumam negadījuma izraisījušā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ.
  Kas saņem OCTA kompensāciju?
  OCTA zaudējumu kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kas cietusi ceļu satiksmes negadījumā un nav atzīta par vainīgu šī ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Tie var būt:

  • transportlīdzekļu īpašnieki vai vadītāji;
  • pasažieri, pat tad, ja nelaimes gadījuma laikā tie atradās transportlīdzeklī, kas izraisīja ceļu satiksmes negadījumu;
  • gājēji un riteņbraucēji;
  • personas, kuru īpašumiem ir nodarīti bojājumi.
 • Kas atlīdzina OCTA?
  Visus zaudējumus atlīdzina apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošināja transportlīdzekļa, kurš ir nodarījis zaudējumus, īpašnieka civiltiesisko atbildību. Gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījumu izraisīja transportlīdzeklis, kura īpašniekam nav spēkā esoša OCTA polise, zaudējumus atlīdzina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) no Garantijas fonda.
  OCTA atlīdzības limiti
  OCTA polise atlīdzina zaudējumus, kuri ir nodarīti gan personai, gan personas īpašumam.
  Par mantai (īpašumam) nodarītajiem zaudējumiem atlīdzības limits ir līdz 1 000 000 EUR, par personas veselībai nodarītajiem zaudējumiem – līdz 5 000 000 EUR.
 • Ko atlīdzina OCTA?
  • transportlīdzekļa remontu un tā atjaunošanu līdz stāvoklim, kādā tas atradās līdz ceļu satiksmes negadījuma brīdim;
  • transportlīdzekļa bojāeju, ja tas nav atjaunojams, kā arī, ja remonts nav iespējams vai ir ekonomiski nelietderīgs;
  • evakuāciju no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz transportlīdzekļa īpašnieka vai lietotāja dzīvesvietai vai līdz transportlīdzekļa remonta vietai;
  • ārstēšanos, t.sk. mājas apstākļos, rehabilitāciju, diagnostiku un aprūpi, ārstu apmeklējumus un izmeklējumus, ceļa izdevumus uz/no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm, medikamentu un medicīnas preču iegādi, protezēšanas un endoprotezēšanas izdevumus, tehnisko palīglīdzekļu iegādi, negūtos ienākumus ārstēšanās laikā;
  • apbedīšanas izdevumus;
  • bojājumus ceļiem, ēkām, būvēm vai citiem materiāliem īpašumiem;
  • kaitējumu videi.
  OCTA paredz kompensēt zaudējumus sakarā ar darbspēju zaudējumu – no cietušās personas nesaņemtajiem ienākumiem atskaitot saņemtos darba ienākumus (ja tādi ir) un valsts piešķirtās pensijas un pašvaldību pabalstus.
 • Ko atlīdzina OCTA?
  OCTA paredz arī atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, kas līdzvērtīga ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušā apgādnieka nesaņemtajai ienākumu daļai, kas viņa dzīves laikā pienāktos katram no apgādājamiem, atskaitot apgādājamajam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru.

  OCTA sedz arī ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos nemateriālos zaudējumus, kas saistīti ar garīgām ciešanām un sāpēm:

  • apgādnieka, laulātā vai apgādājamā nāves gadījumā;
  • apgādnieka, laulātā vai apgādājamā 1 grupas invaliditātes piešķiršanas gadījumā;
  • cietušā fizisku ievainojumu gadījumā;
  • cietušā sakropļojuma vai invaliditātes gadījumā.
 • Galvenie gadījumi, kad OCTA polise nesedz zaudējumus, kuri radušas trešajai personai:
  • ja zaudējumi rodas, kad transportlīdzeklis ir ticis izmantos sacensību vai treniņu laikā;
  • ja zaudējumi rodas īpašumam vai transportlīdzekļa īpašniekam, kas ir bijis vainīgs ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījumā vainojamas vairākas personas, kuras nodarīja zaudējumus viens otram vai iesaistītās personas sniedz pretrunīgas liecības;
  • ja zaudējumi rodas trešās personas īpašumam, kuru transportlīdzekļa īpašnieks vai likumīgais lietotājs pārvadāja kā komerciālu kravu laikā, kad tika izraisīts ceļu satiksmes negadījums;
  • ja zaudējumus izraisījis akmens vai kāds cits svešķermenis, kuru no vietas izkustināja transportlīdzeklis;
  • ja zaudējumus izraisīja nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījuma rezultāta cietusi persona;
  • ja zaudējumi rodas trešajai personai nepārvaramu apstākļu dēļ trešās personas iepriekšēju nodomu vai viņu neuzmanības dēļ;
  • ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūto peļņu

  un citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.

 • OCTA līgumu veidi
  Standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā:

  • uz Latvijā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli;
  • citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijā;
  • Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu transportlīdzekli.
  Lai noslēgtu OCTA standartlīgumu attiecībā uz jaunu un Latvijā, kā arī citās valstīs agrāk nereģistrētu transportlīdzekli, to vispirms reģistrē Latvijā.
  Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka OCTA līgumu.

  Starptautiskais apdrošināšanas līgums jeb Zaļā karte ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Par Zaļo karti uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta starptautiskajos līgumos.

 • Kur darbojas OCTA polise?
  OCTA polise darbojas Latvijā un citās valstīs, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ): Lietuvā, Igaunijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā un Luksemburgā.
 • OCTA polise Jūsu sirdsmieram un drošībai

  Pašlaik sabiedrības uzmanību arvien biežāk piesaista reklāmas kampaņas par drošību uz ceļa, kuru mērķauditorija ir gan autovadītāji, gan mazāk aizsargātā ceļu satiksmes daļa – riteņbraucēji un kājāmgājēji. Pateicoties saistošajām kampaņām, negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem ir mazinājies, tomēr tas nenozīmē, ka drošībai ir jāpievērš mazāk uzmanības. Gluži pretēji – par to ir jādomā ik dienas. Situācijās, kad nav izdevies izvairīties no nelaimes gadījuma uz ceļa, apdrošinātiem klientiem talkā nāk Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), kas Latvijā īsteno sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) izsniegšanas un zaudējumu atlīdzināšanas virsuzraudzību. Ņemot vērā, ka katru gadu palielinās ceļu satiksmes dalībnieku (autovadītāji, riteņbraucēji un gājēji) skaits, aktualizēsim būtiskākos ar LTAB un OCTA apdrošināšanas polisēm saistītos jautājumus.

  Kā “OCTAs” kļuva par neatņemamu autovadītāju ikdienas daļu?

  Ja Eiropas vēsturē mēs raugāmies uz notikumiem pirms mūsu ēras un mūsu ērā, tad attiecībā pret OCTA sistēmu var vilkt paralēles, kur par robežšķirtni var uzskatīt 1997. gadu, kad OCTAs tika ieviestas kā obligāta prasība visiem autovadītājiem. Līdz tam “OCTAs” un auto apdrošināšana nebija obligāta un auto īpašnieki nebija ieinteresēti apdrošināt auto, jo:

  • valsts noteica augstas apdrošināšanas prēmijas jeb gada maksas lielumu;
  • tika paredzēti zemi atlīdzību limiti neatkarīgi no zaudējumu veida;
  • noslēgt OCTA apdrošināšanu varēja uz ļoti īsu laiku;
  • izbraucot ārpus Latvijas, tāpat bija nepieciešama papildus apdrošināšana – Zaļā karte vai robežapdrošināšanas līgums.

  Jaunums: OCTA sistēma

  1997. gadā Latviju sasniedza Eiropas Savienības rekomendācijas obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas jomā un tika ieviesta OCTA sistēma. Ņemot vērā, ka brīvais tirgus uzņēma apgriezienus, valsts monopolstāvokļa mazināšana šajā jomā bija ekonomiski efektīva un pamatota un ieguvēji bija visi – gan valsts, gan autovadītāji. Tā paredzēja, ka apdrošināšanas prēmijas apjomu nosaka apdrošinātājs, ievērojot transportlīdzekļa veidu, izmantošanas mērķi un citus risku ietekmējošus faktorus. Līdz ar OCTA polises ieviešanu:

  • palielinājās apdrošinātāja atbildības limiti;
  • aktualizēja nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu;
  • nodrošināja, ka Latvijā noslēgtie standarta, robežapdrošināšanas un zaļās kartes līgumi ir spēkā visā ES un ārpus tās;
  • tika noteikta apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātāja atbildība un pienākumi.

  Uzlabojums Nr.1: saskaņotā paziņojuma ieviešana

  Kopš OCTA sistēmas ieviešanas tā ir acīmredzami uzlabota un papildināta, ņemot vērā gan Latvijas autovadītāju ierosinājumus, gan starptautisko pieredzi un labās prakses piemērus. Tādējādi 2004. gadā tika ieviests saskaņotais paziņojums, kas gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) bija iesaistīti tikai divi autovadītāji:

  • ļāva atrisināt negadījumu bez policijas iejaukšanās;
  • samazināja birokrātisko slogu;
  • paātrināja kompensāciju izmaksu.

  Uzlabojums Nr.2: “Bonus-Malus” (“B-M”) sistēmas ieviešana

  Ņemot vērā citu valstu pieredzi, arī Latvijā 2006. gadā tika ieviests jaunums: atlaižu-piemaksu jeb “B-M” sistēma. Eiropas Centrālajā un Rietumu daļā tā ir ierasta prakse ar pievienoto vērtību – veicināt savstarpējās cieņas veidošanos autovadītāju vidū. “B-M” sistēmas ietvaros visi autovadītāji tiek iedalīti pēc iespējamā negadījumu izraisīšanas riska, ņemot vērā izdarīto CSNg skaitu. Līdz ar to, ja autovadītājs nav:

  • izraisījis CSNg, tiek iekļauts “Bonus”;
  • novaldījis savu automobili un ir izraisījis CSNg – “Malus” klasē.

  Ieviestā sistēma kalpo arī par motivāciju autovadītājiem ievērot ceļu satiksmes noteikumus, jo katrs pārkāpumus var samazināt “Bonus”, līdz ar to OCTA polise maksā dārgāk. Atkarībā no pozīcijas vienas vai otras klases ietvaros, tiek aprēķināta OCTA polises cena. Tas nozīmē, ka autovadītājiem ar:

  • augstāku pozīciju, apdrošināšana jeb OCTA polise izmaksā lētāk;
  • zemāku pozīciju, apdrošināšana izmaksā vairāk.

  Tāpat tā ļauj atbalstīt auto īpašniekus ar labu izraisīto ceļu satiksmes negadījumu statistiku, piemērojot pazeminātu maksu par OCTA polisēm, izvērtējot autovadītāja apdrošināšanas vēsturi.

  Uzlabojums Nr.3: iespēja pirkt OCTA polises internetā

  1. 2008. gadā, ņemot vērā interneta straujo popularitātes kāpumu, tika ieviesta iespēja iegādāties apdrošināšanas polises ar interneta starpniecību. Šis pakalpojums ar katru gadu kļūst arvien populārāks polises iegādes veids, jo:
  • apdrošināšanas kompānijas piedāvā klientiem lētas OCTAs polises;
  • palielinās iespēja izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.

  Popularitātes palielināšanās ir saistāma arī ar elektroniskajā vidē pieejamā rīka “OCTA kalkulators” aktualizēšanu un popularitātes pieaugumu. Izmantojot “OCTA kalkulators”, katrs auto īpašnieks var aprēķināt, cik dārgas vai lētas “OCTAs” polises izmaksas būs jāsedz, kalkulatorā norādot automobiļa:

  • reģistrācijas numuru (skaitļu un burtu kombinācija, kas norādīta uz auto numura zīmes);
  • apliecības numuru, kas atrodams automobiļa reģistrācijas apliecībā.

  Salīdzinoši īsā laika sprīdī ir izdevies izveidot pilnvērtīgi funkcionējošu sistēmu, kas nodrošina, ka auto apdrošināšana ir kļuvusi par obligātu un pieprasītu pakalpojumu. Lai sistēma strādātu pilnvērtīgi, tās monitoringā un efektivitātes uzlabošanā aktīvi strādājam mēs – LTAB profesionāļi.

  OCTA polise: drošības spilvens neparedzētām situācijām uz ceļa

  Aktīvā ceļu satiksmē ar dažāda veida negadījumiem var sastapties ikviens. Saslīdēšana, apdzenot vai apsteidzot citu automobili, pretimbraucošā auto vadītājs apžilbina, uz ceļa ir izskrējis meža dzīvnieks vai ceļa seguma stāvokļa nenovērtēšana – tie ir tikai daži no iemesliem, kad pašiem negribot, var izraisīt CSNg. Lai minētās situācijas risinātu, ir ieviesta OCTA jeb sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

  OCTAs raksturojums – ko nozīmē katra OCTA polises nosaukuma daļa

  Lai labāk izprastu OCTA polises pilno nosaukumu, vērts apskatīt katru tā daļu atsevišķi:

  • sauszemes transportlīdzeklis – vieglais vai kravas automobilis, piekabe (puspiekabe), mopēds vai sabiedriskais transports, kas ir reģistrēts un ar tehniskās apskates protokolu atzīts par tiesīgu atrasties ceļu satiksmē;
  • transportlīdzekļa īpašnieks – fiziskā vai juridiskā persona, kurai tas pieder vai uz kuras vārda tas ir reģistrēts;
  • civiltiesiskā atbildība – noteikumu pārkāpuma gadījumā veicama zaudējumu atlīdzināšana cietušajai personai vai viņa mantai;
  • obligātā apdrošināšana – ar likumu un tiesību normām pamatots pieprasījums nodrošināt, ka CSNg gadījumā tiks segti visi radušies zaudējumi.

  Kā vēsta OCTAs nosaukums un saskaņā ar Latvijas likumdošanu, OCTA polise ir obligāta katram Latvijā reģistrētajam mehāniskajam transporta līdzeklim. Šāds regulējums ir noteikts, lai situācijā, kad ir izraisīts CSNg, apdrošināšanas kompānija, kas ir izsniegusi OCTA polisi, varētu:

  • atlīdzināt izdevumus transportlīdzekļa īpašniekam vai likumīgajam lietotājam par visiem zaudējumiem, kas radušies negadījuma rezultātā;
  • segt veselības kaitējumu un īpašuma zaudējumu nodarījumu, kas radies tā laikā.

  Iepazīstiet “OCTAs” tuvāk: trīs apdrošināšanas līgumu veidi

  Līdz ar iestāšanos Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) un Eiropas Savienībā, uz Latviju ir attiecināmi visi noteikumi un regulas, kas pieņemti arī pārējās dalībvalstīs. Tas ir vienkāršojis darbu, ko veic apdrošināšanas kompānijas, jo ir ieviesti vienoti noteikumi un mašīnas apdrošināšana var tikt veikta, īstenojot vienu no trīs apdrošināšanas veidiem:

  • standartlīgums jeb OCTA polise ir visbiežāk sastopamais apdrošināšanas veids, ko slēdz par Latvijā vai citā EEZ valstī reģistrētiem lietotiem vai jauniem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lai ar tiem pārvietotos, izvestu vai ievestu tos Latvijā reģistrācijas nolūkos;
  • robežapdrošināšanas līgumu slēdz par auto, kas pirmo reizi reģistrēti ārpus EEZ un tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka OCTA līgumu;
  • “Zaļā karte” jeb starptautiskais apdrošināšanas līgums paredzēts tiem auto, ar ko plānots pārvietoties gan Zaļās kartes sistēmas, gan EEZ dalībvalstīs.

  Pievērsiet uzmanību!

  Lai, atrodoties ārzemēs, nesaskartos ar nepatīkamiem pārsteigumiem, ir vērts iepazīties ar valstīm, kurās tā ir derīga. Ņemot vērā, ka tās darbību regulē EEZ regulas un rekomendācijas, OCTA darbojas:

  • Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā;
  • Beneluksa valstīs – Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Lihtenšteinā;
  • Ziemeļvalstīs – Dānijā, Īslandē, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Grenlandē un Farēru salās;
  • Rietumeiropā – Francijā, Austrijā, Īrijā, Portugālē, Spānijā un Apvienotajā Karalistē,
  • Dienvideiropā – Grieķijā, Horvātijā, Andorā, Itālijā, Maltā un Kiprā;
  • Austrumu un centrālajā Eiropas daļā – Bulgārijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Vācijā, Šveicē un Ungārijā.

  Tāpat aicinām ņemt vērā, ka šādās valstīs OCTA polise nav derīga, bet zaudējumi tiek segti, ja ir noslēgts “zaļās kartes” jeb starptautiskās apdrošināšanas līgums:

  • Albānijā, Bosnijā-Hercogovinā, Izraēlā, Irānā, Marokā, Moldovā, Maķedonijā, Serbijā, Tunisijā un Turcijā;
  • Kreivijā, Baltkrievijā un Ukrainā.

  “B-M” sistēma: pamats “OCTAs” izmaksu lielumam

  Latvijas teritorijā to aktualizēja 1996. gadā – gadu pirms obligātās apdrošināšanas ieviešanas un laika gaitā tās darbības principi nav mainījušies. To var arī uzskatīt par OCTA sistēmas pamatu, jo mašīnas apdrošināšana un tās izmaksas ir tiešā mērā atkarīgas no tā, kura “B-M” klase ir piešķirta tās īpašniekam.

  Interesanti: auto iedalījums klasēs

  Visi Latvijā vai ārzemēs reģistrētie automobiļi tiek iedalīti 17 “B-M” klasēs:

  • transportlīdzekļa īpašniekam, kurš OCTA polisi iegādājas pirmo reizi, tiek piešķirta sestā jeb sākuma klase bez noteikta riska;
  • augstākā (1 .- 5.) riska klase tiek piešķirta autovadītājiem, kuri ir izraisījuši CSNg;
  • – 17. klasē tiek iekļauti auto īpašnieki, kuri ik gadu iegādājas OCTA polises vismaz uz 275 dienām, kā arī nav izraisījuši CSNg.

  Tā nodrošina objektīvu vērtējumu riskiem, kas varētu tikt aktualizēti apdrošināšanas polises darbības laikā un, vadoties pēc tām, augstāka klase nozīmē zemāku apdrošināšanas polises cenu. Tajā pašā laikā “B-M” sistēma nav tik vienkārša, kā varētu šķist, jo piederība klasei tiek noteikta automātiski, vērtējot visus īpašnieka vienas kategorijas transportlīdzekļus un to apdrošināšanas vēsturi, kā galvenos kritērijus nosakot:

  • CSNg skaitu, ko izraisījis auto īpašnieks pēdējo 11 gadu laikā;
  • kopējo apdrošināšanas periodu (dienu skaits, cik ilgi OCTA polise ir bijusi spēkā) pēdējos 11 gadus.

  Lai arī “B-M” sistēma darbojas jau 20 gadus un attiecas uz ikvienu auto īpašnieku, ne visi no tiem ir par to informēti. Ja vēl neesat pārbaudījuši, kura “B-M” klase Jums ir piešķirta, to var izdarīt arī šeit – mūsu mājaslapā. Atcerieties, ka auto īpašniekiem, kuri nav izraisījuši CSNg, apdrošināšanas polise izmaksās lētāk, nekā tiem, kuri tos izraisa, tādēļ brauciet uzmanīgi un Jums pienāksies lētas OCTAs!

  Derīgi zināt, ka …

  “B-M” klasei nav tiešas saistības ar autovadītāja uzkrāto soda punktu skaitu. Tajā pašā laikā tiek ņemti vērā pārkāpumi, kas noslēgušies ar radīto zaudējumu segšanu. Tāpat klasi ietekmē jebkurš CSNg, kurā vadītājs ir atzīts par vainīgu, tomēr tā kā tas ir tikai viens no faktoriem, automašīnām ar vienādām klasēm var atšķirties OCTA polises cenas.

  Cik dārga vai lēta OCTA Jums pienākas jeb cik izmaksās auto apdrošināšana?

  Tāpat kā veicot mājokļa apdrošināšanu, arī mehānisko transportlīdzekļu nodrošināšana pret negadījumiem tiek īstenota, izmantojot plašu kritēriju kopu. Ņemot vērā, ka polises cenu regulē brīvais tirgus, apdrošināšanas prēmijas lielumu nosaka katra kompānija, vadoties pēc riska faktoriem. Līdz ar to “OCTAs” cenas jeb apdrošināšanas sabiedrības noteiktās polises prēmijas apjomu ietekmē ne tikai minētā “B-M” jeb transportlīdzekļu īpašnieku klasifikācija, saskaņā ar kuru apdrošināšanas kompānijas vērtē klienta izraisīto zaudējumu vēsturi, bet arī:

  • transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas vieta;
  • transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļi;
  • auto veids, kam tiek izsniegta OCTA polise;
  • pilnu transportlīdzekļa masu, kam tiek plānota apdrošināšana;
  • polises darbības ilgums mēnešos.

  Tikko minētie ir visbiežāk sastopamie, bet ne visi OCTA polises cenu ietekmējošie faktori, jo pastāv arī citi aspekti, kas ir atkarīgi no katras apdrošināšanas kompānijas izvirzītajām prasībām, piemēram:

  • auto īpašnieka juridiskais statuss, t.i., apdrošinot uzņēmuma auto, OCTA polises cena būs augstāka nekā fiziskai personai;
  • transportlīdzekļa izmantošanas veids, piemēram, izmantojot auto kā taksometru vai kurjerpastu, OCTA polises cena būs augstāka;
  • automobiļa īpašnieka vecums un braukšanas stāžs – jo jaunāks un mazāk pieredzējis auto vadītājs, jo lielāks risks, ka tiks izraisīts CSNg.

  Plānojot apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanu, jāņem vērā, ka izmaksas veido arī tādi aspekti kā automobiļa vecums un nobraukums. Tie vistiešākajā veidā iespaido mehāniskā transportlīdzekļa veiktspēju un var gadīties, ka nav iespējas pretendēt uz lētas “OCTAs” polises iegūšanu.

  Praktisks padoms: kā lietojams “OCTAs” kalkulators?

  Pašlaik ikviens autovadītājs mūsu mājaslapā, izmantojot pakalpojumu “OCTAs kalkulators”, var aprēķināt apdrošināšanas polises cenu. Lai to izdarītu, norādītajos laukos ir jāievada transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un reģistrācijas apliecības numurs. Pēc pieprasītās informācijas ievadīšanas jaunā logā tiks parādīta gan lētākā OCTA polise, gan izmaksu ziņā augstākas auto apdrošināšanas alternatīvas. Tas pats attiecināms arī uz pakalpojuma “KASKO kalkulators” izmantošanu, bet šo pakalpojumu LTAB nepiedāvā. Abos gadījumos pēc iepazīšanās ar meklēšanas rezultātiem, Jūs varēsiet nopirkt OCTA polisi tepat – mūsu mājaslapā:

  • izmantojot internetbanku vai norēķinoties ar bankas karti tiešsaistē;
  • veicot apmaksu bankas filiālē vai tuvākajā pasta nodaļā.

  Individuāla pieeja, aprēķinot “OCTAs” izmaksas

  Ņemot vērā, ka OCTA apdrošināšana ir pakalpojums, ko Latvijā piedāvā vairāk nekā 10 apdrošināšanas kompānijas, arvien vairāk uzmanība tiek pievērsta katram topošajam OCTA īpašniekam individuāli. To veic, izmanojot specifisku un personalizētu kritēriju kopu, kas ir pamatā OCTA cenai. Lai arī pastāv individuāla pieeja, vairumā gadījumu kritēriji, pēc kuriem tiek noteikta Jūsu polises cena, ir:

  • automobiļa tehniskais stāvoklis – vecākiem auto modeļiem OCTA apdrošināšana izmaksās vairāk;
  • transportlīdzekļa tips – vieglajiem auto apdrošināšanas izmaksas būs zemākas nekā autobusiem vai kravas auto;
  • auto pilna masa – auto ar mazu masu tiks lētākā octa;
  • spēkrata vecums – jaunas automašīnas varēs apdrošināt lētāk nekā vecas;
  • auto nobraukums gadā – jo vairāk braukts, jo lielākas izmaksas;
  • satiksmes intensitāte – vietās, kur ir vairāk automobiļu, ir lielāka iespēja iekļūt CSNg, līdz ar to OCTA kalkulators uzrādīs lielākas izmaksas kā reģistrējot to mazapdzīvotā vietā;
  • apdrošināšanas termiņš – lētākā OCTA tiks piedāvāta, ja iegādāsieties to ilgākam laika periodam.

  Atlīdzības nelaimes gadījumos paredzētas mantai un cilvēka veselībai

  Ja auto īpašniekam ir aktīva OCTA apdrosināšana situācijā, ja ir nokļūts CSNg, tiek atlīdzināti visi zaudējumi, kas ir saistāmi gan ar personas veselības vai mantas bojājumiem vai zaudējumu. Lai veiktu situācijas novērtēšanu, zaudējumu aprēķināšanu un atlīdzības pieprasīšanu, jāvēršas ar iesniegumu pie tās apdrošināšanas kompānijas, kas transportlīdzekļa īpašniekam, kurš ir nodarījis zaudējumus, ir izsniegusi OCTA polisi. Situācijās, kad CSNg ir izraisījis automobilis, kam nav aktīva OCTA polise, visus zaudējumus atlīdzina LTAB no Garantijas fonda vai negadījuma izraisītājs.

  Pārziniet apdrošināšanas apjomu!

  Nelaimes gadījumos, ko ir izraisījusi apdrošināta automašīna, OCTA Latvija tās īpašnieka vārdā atlīdzina zaudējumus par:

  • īpašumam nodarītajiem zaudējumiem līdz 1 000 000 eiro apmērā;
  • negadījumā cietušā cilvēka veselībai līdz 5 000 000 eiro.

  Ziniet savas tiesības: kas var saņemt OCTA atlīdzību?

  Situācijā, kad ir noticis negadījums (primāri rūpējamies par draudu novēršanu cilvēka dzīvībai), pienāk brīdis, kad ir jārisina arī ar mantu un nodarīto veselības bojājumu atlīdzināšanas jautājumi. Tādēļ ir būtiski ņemt vērā, ka OCTA sedz zaudējumus atlīdzību CSNg cietušajiem, ja tie ir atzīti par nevainīgiem avārijas izraisīšanā, piemēram:

  • automobiļu vadītāji vai īpašnieki;
  • pasažieri, kas atradās automobilī, kas cieta negadījumā;
  • riteņbraucēji un gājēji;
  • pasažieri, kas CSNg laikā atradās avāriju izraisījušajā automašīnā;
  • trešās personas, piemēram, cilvēki, kuru kustamajam vai īpašumam ir nodarīti bojājumi.

  OCTA atlīdzības veidi ir vienkārši un saprotami

  CSNg laikā nodarītie zaudējumi ir vērtējami divējādi. Tos ir iespējams aprēķināt finansiālā izteiksmē, ja ir cietis automobilis vai trešajai personai piederošā manta. Ja cietusi personas manta, pēc pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas, apdrošināšanas sabiedrība sedz visus zaudējumus, pārskaitot naudu uz cietušās personas bankas kontu, vai pie tās sadarbības partneriem veic mantas atjaunošanas darbus. Apdrošināšanas kompānijas sedz izmaksas par:

  • spēkrata atjaunošanu līdz tādam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, kādā tas bija līdz CSNg brīdim;
  • automobiļa bojāeju, ja to nav iespējams atjaunot vai arī remonts ir ekonomiski neefektīvs risinājums;
  • evakuāciju no CSNg vietas līdz automobiļa īpašnieka (arī lietotāja) dzīvesvietai vai autoservisam;
  • kaitējumu videi;
  • radītajiem bojājumiem ceļu segumam, būvēm un ēkām vai citam kustamajam un nekustamajam īpašumam.

  Tajā pašā laikā naudā ir grūti izmērāms morālais kaitējums, emocionālās un fiziskās sāpes, ja CSNg ir cietusi auto vadītāju, pasažieru, riteņbraucēju vai kājāmgājēju veselība. Ņemot vērā, ka šie zaudējumi ir saistāmi ar personas fizisko un garīgo labklājību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, to segšanai ir paredzēti īpaši līdzekļi. OCTA sedz izdevumus, kas saistīti ar:

  • ārstēšanos, t.sk. mājas apstākļos;
  • transporta izdevumiem, kas radušies cietušajam veselības uzlabošanas nolūkos;
  • cietušās personas kopšanu;
  • ārstniecisko līdzekļu iegādi un ārstniecisko uzturu;
  • ārstēšanos mājas apstākļos, tai skaitā ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi;
  • protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu.
  • darbnespējas dēļ radušos nesaņemtos ienākumus, kas ir vidējā izpeļņa darbnespējas laikā;

  Tāpat OCTA sedz arī CSNg rezultātā radušos nemateriālos emocionālos un psiholoģiskos zaudējumus, izmaksājot kompensācijas:

  • apgādnieka, laulātā vai apgādājamā nāves gadījumā;
  • par apgādnieka nāvi, kas ir bojā gājušās personas nesaņemtie ienākumi;
  • par apbedīšanas izdevumi ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā.
  • apgādnieka, laulātā vai apgādājamā 1 grupas invaliditātes piešķiršanas gadījumā;
  • cietušā fizisku ievainojumu gadījumā;
  • cietušā sakropļojuma vai invaliditātes gadījumā.

  Izlasiet rūpīgi: situācijas, kad netiek veikta kompensāciju izmaksa

  Situācijās, kad ir noticis CSNg, emocijas un aizvainojums var ņemt virsroku pār loģiskām darbībām. Tādēļ, apzinoties, ka neviens nav pasargāts no nokļūšanas negadījumā, ieteicams iepazīties ar situācijām, kurās OCTA neveic zaudējumu segšanu, piemēram, ja CSNg:

  • rodas, kad automašīna ir tikusi izmantota sacensību vai treniņu nolūkos vai CSNg laikā;
  • ir radīti īpašumam vai transportlīdzekļa īpašniekam, kas ir bijis vainīgs ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā;
  • ir attiecināmi pret trešās personas īpašumu, ko transportlīdzekļa īpašnieks vai likumīgais lietotājs pārvadāja kā komerciālu kravu laikā, kad tika izraisīts CSNg;
  • radās no akmens vai kāda cita svešķermeņa, ko no vietas izkustināja iesaistītie transportlīdzekļi;
  • ir radušies nenoskaidrota transportlīdzekļa darbības rezultātā, izņemot gadījumus, kad CSNg rezultāta ir cietis cilvēks;
  • ir radušies trešajai personai nepārvaramu apstākļu dēļ viņa iepriekšēju nodomu vai neuzmanības dēļ;
  • ir radušies no negūtās peļņas un citos gadījumos, kas aktualizēti likumdošanā.

  Pārzinot situācijas, kad ir un nav iespējams pretendēt uz zaudējumu segšanu, Jūs atvieglosiet sev dzīvi, jo brīdī, kad cilvēks ir nokļuvis CSNg lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz tā brīža sakāpinātajām emocijām. LTAB visā tās darbības laikā ir veikusi pieprasīto kompensāciju analīzi, lai noskaidrotu būtiskākās attīstības virzienus šajā jomā. 20 gadu laikā ir vērojamas šādas tendences saistībā ar OCTA atlīdzību izmaksu:

  • 60% negadījumos reģistrēto zaudējumu ir bijuši saistīti ar izdevumu, kas pieprasīti, lai segtu radušos ārstniecības pakalpojumus;
  • 40% gadījumu ir tika pieprasīts segt zaudējumus, kas saistīti ar automobiļa remontu vai izmaksām, kas radušās trešās personas mantas bojājumu gadījumos.

  Ievērojiet drošību un piesardzību, iegādājoties polises

  Regulāra autovadītāju ārsta komisijas nokārtošana un automobiļa tehniskās apskates iziešana reizi gadā nodrošina, ka gan šoferis, gan spēkrats “jūtas labi” un ir darba kārtībā. Tas gan nepasargā no CSNg, jo tie, kā zināms, var piemeklēt arī autovadītājus ar izcilu veselību, kas vada spēkratus teicamā tehniskā kārtībā. Lai parūpētos par “force majore” situācijām, Latvija ir noteikusi, ka ikvienam reģistrētajam un uz valsts ceļiem braucošajam automobilim ir jābūt aktīvai OCTA polisei. Lai mazinātu to autovadītāju skaitu, kas vēlas vadīt auto bez OCTA apdrošināšana, ir ieviesta sodu sistēma. Tātad par braukšanu bez OCTA polises var sodīt ar naudas sodu un soda punktiem:

  • personu, kas ir atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, uzņēmuma vadītāju;
  • transporta līdzekļa vadītāju vai īpašnieku.

  Braukt bez OCTA polises ir arī ekonomiski neizdevīgi, jo gadījumos, kad ar neapdrošinātu auto tiek izraisīts CSNg, visi zaudējumi, kas radušies, tiek piedzīti no neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.

  Brīvbrīdim: interesanti fakti par OCTA sistēmu

  Lai vairotu ceļu satiksmē iesaistīto dalībnieku zināšanu un erudīcijas līmeni, mūsu speciālisti ir apkopojuši interesantu un saistošu statistiku par OCTA polišu izmantošanu tās pirmsākumos – 1997. gadā. Tātad:

  • gada martā Saeima pieņēma Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumu;
  • pirmās apdrošināšanas polises varēja iegādāties tikai pie 8 apdrošināšanas sabiedrībām;
  • gada 1.jūnijā – pirmajā polišu izsniegšanas dienā – tika pārdotas 64 “OCTAs”;
  • četras automašīnas, kas tika reģistrētas pirmajā dienā joprojām ir reģistrētas kā ceļu satiksmes dalībnieki;
  • dzeltenai ZAZ automašīnai tika noformēta pirmā reģistrētā OCTA polise;
  • pirmajā dienā visvairāk OCTA polises tika noformētas Rīgā 10 VAZ, 7 Ford un 6 Moskvich automašīnām.

  LTAB – partneris OCTA iepazīšanā

  Pateicoties aktīvai mūsu – LTAB pieredzējušo profesionāļu darbībai – Latvijas sabiedrību ir sasniegušas gan efektīvas reklāmas kampaņas, gan cita veida informatīvie materiāli par drošību uz ceļa. Sadarbībā ar Ceļu Satiksmes Drošības direkciju tiek īstenoti kopīgi pasākumi gan drošas un mierīgas braukšanas veicināšanai, gan īstenoti pasākumi godīgas lētas OCTAs tirdzniecības nodrošināšanai. Mūsu speciālisti iesaka:

  • izmantot pakalpojumus “OCTA kalkulātors”, jo tas sniedz objektīvu informāciju par OCTA cenas, ja nepieciešama transportlīdzekļu apdrosināšana;
  • iepazīties ar aktuālo informāciju par mašīnas apdrošināšana;
  • izvēlēties OCTA online un OCTA Latvija.

  Izpētiet sīkāk šeit – mūsu mājaslapā – iekļauto objektīvo informāciju par iespējām izmantot “octa kalkulators” pakalpojumu un iegādāties letas OCTAs! Atcerieties – drošība sākas ar lēmumu iegādāties OCTA polisi!