Kas mēs esam?

LTAB ir apvienojušās visas tās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijā.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai un Eiropas Komisijas direktīvu ieviešanai tika izveidots Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), kurš veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumdošanas izmaiņu aktualizēšanu atbildīgajās institūcijās. Vienlaikus LTAB ir OCTA garantijas fonda administrators, kas saskaņā ar likumdošanu lemj un atbild par tā līdzekļu izlietojumu, pilda Latvijas Zaļās kartes biroja un arī informācijas centra funkcijas, ir Zaļās kartes Biroju Padomes biedrs.

Valde

Jānis Abāšins

Valdes priekšsēdētājs

LTAB valdes priekšsēdētājs kopš 2016.gada. Kopš 2013.gada vada arī Latvijas Apdrošinātāju asociāciju. Iepriekš bijis AAS “Balta” valdes priekšsēdētājs, AAS «If Latvia» valdes priekšsēdētājs, «Sampo Group» pārstāvniecības Maskavā vadītājs.

Augstākā izglītība sporta pedagoģijā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) un ekonomikā (Stokholmas ekonomikas augstskola).

Juris Stengrevics

Valdes loceklis

LTAB valdes loceklis kopš 2016.gada. Apdrošināšanas jomā strādā kopš 1994.gada, savukārt OCTA jomā darbojies no tās pirmsākumiem (1997.gada). Laika posmā no 2004. – 2016.gadam bijis LTAB valdes priekšsēdētājs.

Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas un Mašīnbūves fakultāti, ieguvis profesionālo maģistra grādu kā inženieris mehāniķis automobiļu specialitātē.

Kā kļūt par biedru

Latvijas Transprotlīdzekļu apdrošinātāju biroja Statūtu III sadaļa:

3.1.        Biroja biedri ir apdrošinātāji, kas dibinājuši Biroju vai iestājušies Birojā pēc tā dibināšanas.

3.2.        Par Biroja biedru var kļūt apdrošinātājs, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības vai kurš pretendē veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijas Republikā.

3.3.        Apdrošinātājs Biroja valdei iesniedz rakstveida iesniegumu (turpmāk tekstā– iestāšanās iesniegums), pievienojot statūtu un reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju un izziņu no Uzņēmumu reģistra par personām, kurām ir paraksta tiesības.

3.4.        Valde izskata pretendenta iestāšanās iesniegumu 1 (vienas) nedēļas laikā pēc visu 3.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas un nekavējoties sasauc Sapulci, kura lemj par pretendenta uzņemšanu par Biroja biedru.

3.5.        Gadījumā, ja Sapulce ir pieņēmusi lēmumu par pretendenta uzņemšanu par Biroja biedru, biedram desmit dienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas, jāiemaksā Biroja norēķinu kontā iestāšanās nauda saskaņā ar Sapulces lēmumu un vienreizējā iemaksa Garantijas fondā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja biedrs iestāšanās naudu un vienreizējo iemaksu Garantijas fondā desmit dienu laikā neiemaksā, Biroja valdei saskaņā ar Sapulces lēmumu ir tiesības pārskatīt lēmumu par biedra uzņemšanu Birojā.

3.6.        Biroja biedram tiek piešķirtas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktās biedra tiesības ar brīdi, kad tas ir samaksājis iestāšanās naudu, vienreizējo iemaksu Garantijas fondā un ieguvis tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijas Republikā.

3.7.        Valdei ir pienākums ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas par iestāšanās naudas un vienreizējās iemaksas Garantijas fondā veikšanu Biroja norādītajā kontā iekļaut pretendentu Biroja biedru reģistrā un ne vēlāk kā 14 dienu laikā par to paziņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – Komisija). Biroja biedru reģistrā par katru par katru Biroja biedru tiek norādīta šāda informācija – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese, pilnvaroto personu vārds, uzvārds un personas kods.

3.8.        Biroja biedriem ir šādas tiesības:

3.8.1.     piedalīties Biroja darbībā, tā mērķu un uzdevumu īstenošanā;

3.8.2.     piedalīties un balsot Sapulces sēdēs;

3.8.3.     piedalīties Biroja darbības rezultātu apspriešanā;

3.8.4.     iesniegt priekšlikumus Biroja darbības uzlabošanai;

3.8.5.     šajos statūtos un Sapulces lēmumos paredzētajā kārtībā un gadījumos izmantot Biroja pakalpojumus;

3.8.6.     iepazīties ar Biroja grāmatvedības un citiem dokumentiem, tajā skaitā ar pārskatu par iepriekšējā gada ienākumiem un izdevumiem;

3.8.7.     saņemt no Biroja Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā un šajos statūtos noteikto informāciju;

3.8.8.     piedalīties Biroja rīkotajās sanāksmēs, konferencēs vai citos pasākumos;

3.8.9.     saņemt no Biroja amatpersonām informāciju jebkurā jautājumā, kas saistās ar Biroja darbību;

3.8.10.  piedalīties Biroja valdes sēdēs;

3.8.11.  šajos statūtos noteiktajā kārtībā izstāties no Biroja;

3.8.12.  citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.9.        Biroja biedriem ir šādi pienākumi:

3.9.1.     izpildīt Biroja statūtos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos minētās prasības un Sapulces lēmumus;

3.9.2.     savlaicīgi veikt visus maksājumus, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, šie statūti vai Sapulce;

3.9.3.     nekavējoties paziņot Biroja valdei par šo statūtu 3.3. un 3.7. punktā minētās informācijas izmaiņām;

3.9.4.     nekavējoties rakstveidā paziņot Biroja valdei par licences sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai apturēšanu vai anulēšanu;

3.9.5.     ievērot Sapulces pieņemtos saistošos norādījumus par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, ciktāl tie nav pretrunā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

3.9.6.     ievērot Sapulces apstiprināto tehnisko ekspertīžu veikšanas metodiku sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā;

3.9.7.     citi pienākumi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.10.      Biedra dalība Birojā tiek izbeigta, viņam izstājoties no Biroja vai arī izslēdzot biedru no Biroja. Par biedra izslēgšanu lēmumu pieņem Sapulce.

3.11.      Biedrs var izstāties no Biroja, iesniedzot Biroja valdei rakstisku paziņojumu par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Latvijas Republikā un izstāšanos no Biroja. Šādā gadījumā valde par biedra vēlmi izstāties no Biroja nekavējoties rakstveidā informē Komisiju un biedrus.

3.12. Biedra balsstiesības Sapulcē tiek apturētas, ja Komisija ir apturējusi biedra licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai Latvijas Republikā.

3.13.      Biedru izslēdz no Biroja:

3.13.1.  gadījumā, ja apdrošinātājs nesaņem licenci veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijas Republikā 60 dienu laikā pēc uzņemšanas Birojā. Tādā gadījumā Biroja biedram netiek atmaksāta iestāšanās nauda;

3.13.2.  sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos, ja Sapulcē par šāda lēmuma pieņemšanu balso ne mazāk par divām trešdaļām no Sapulcē pārstāvētajiem Biroja biedriem. Šādā gadījumā Biroja valde par Sapulces pieņemto lēmumu nekavējoties rakstveidā informē Komisiju un attiecīgo biedru;

3.13.3.  ja stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums par biedra atzīšanu par maksātnespējīgu;

3.13.4.  ja Komisija ir anulējusi biedra licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai.

3.15.      Biedra izslēgšanas vai izstāšanās gadījumā no Biroja iestāšanās nauda vai biedra nauda netiek atmaksāta un biedram ir pienākums izpildīt savas neizpildītās saistības attiecībā pret Biroju, kas radušās laikā, kad tas bija Biroja biedrs.

Pielikumi

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.