Datu apstrādes politika

Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, reģistrācijas numurs: 40008084453, juridiskā adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003, 2.stāvs, 240.telpa (ieeja no Mazā Krasta ielas)

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67114300 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: ltab@ltab.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@ltab.lv

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu/sadarbības partneru, to kontaktpersonu, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības (pakalpojumu sniegšana, statūtos un normatīvajos aktos noteikto funkciju izpilde) ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas, vai kļūstot par mūsu sadarbības partneri, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, LTAB Sīkdatņu izmantošanas politikā, kas ir pieejama www.ltab.lv interneta vietnē un citos dokumentos), var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs var arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

– Sīkdatņu izmantošanas politika (pieejama pēc adreses: www.ltab.lv/sikdatnu-izmantosanas-politika).

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai –
  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt Jūsu apdrošināšanas vēstures datu noskaidrošanu, ceļu satiksmes negadījuma (turpmāk – CSNg) apstākļu noskaidrošanu, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.
  Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta/sadarbības partnera, to kontaktpersonu vārds, uzvārds, personas kods, adrese; apdrošināšanas vēstures dati; CSNg iesaistīto/cietušo personu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, CSNg notikuma vieta un apstākļi, ja nepieciešams, CSNg cietušās personas veselības dati un dati par atbildīgās personas sodāmību; bankas konta numurs; telefona numurs, e-pasta adrese.
  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  1. datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6.panta pirmās daļas a punkts un 9.panta otrās daļas a punkts) attiecībā uz pakalpojuma saņemšanu un īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi;
  2. līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
  3. Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
  4. Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs un/vai Jūsu kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana;
  5. sabiedrības būtiskās intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas g punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi;
  6. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 10.pants – attiecībā uz personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi.
 2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu un normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildeŠī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma (turpmāk – OCTA likums), Apdrošināšanas līguma likuma, Ceļu satiksmes likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma un tiem pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasības attiecībā uz LTAB pakalpojumu sniegšanu un normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanu, fizisko personu datu apstrādi, to nodošanu/uzkrāšanu un saglabāšanu LTAB uzturētajās informācijas sistēmās/reģistros, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpat normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā mums būtu jāsniedz noteiktā informācija par Jums apdrošināšanas akciju sabiedrībām, valsts institūcijām un tiesībsargājošām iestādēm (piemēram, valsts policijai, tiesai, tiesu izpildītājiem, uzraugošajām iestādēm/institūcijām – likumā noteikto funkciju veikšanai), maksātnespējas administratoriem, ārstniecības iestādēm ārstniecības mērķu sasniegšanai, VSAA, NVD, SIVA, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram, pārapdrošināšanas sabiedrībām; Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu prasību kārtošanas apdrošināšanas sabiedrībām/apdrošinātāju birojiem; ārvalstu informācijas centriem.Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: klienta/CSNg iesaistītās/cietušās personas/tehniskā eksperta, CSNg iesaistīto personu/cietušo personu likumisko/juridisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods; telefona numurs, adrese, e-pasta adrese; CSNg notikuma vieta un apstākļi; apdrošināšanas vēstures dati; veselības dati, dati par sodāmību.Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
  1. juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
  2. Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);
  3. uzdevuma izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas e punkts);
  4. sabiedrības būtiskās intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas g punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi;
  5. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 10.pants – attiecībā uz personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi.
 3. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanaŠī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams nodrošināt mūsu teritorijas, ēkas, telpu un citu īpašumu aizsardzību/apsardzi, veikt telefonsarunu un klātienes sarunu ierakstu, lai nodrošinātu pierādījumus savu interešu aizsardzībai, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nodrošināt datu saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā, sniegt informāciju tiesībsargājošām iestādēm un izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus Jūsu personas datus: dati par telpu apmeklējumu, balss ieraksts, vārds, uzvārds un citi dati pēc nepieciešamības.Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
  1. Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
 4. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanaiŠī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisko un organizatorisko risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
  1. Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, pieteikumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 2. no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 3. no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.ltab.lv;
 4. tīmekļa vietnē www.ltab.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 5. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 6. no apdrošināšanas akciju sabiedrībām;
 7. no trešo personu iesniegumiem, pieteikumiem, līgumiem, ja tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu, pārstāvi, CSNg dalībnieku/cietušo personu, labuma guvēju;
 8. no valsts iestāžu/institūciju un veselības dienestu informācijas sistēmām un datu bāzēm (PMLP, CSDD, VSAA, Sodu reģistrs, Nacionālais veselības dienests, Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” u.c.);
 9. no Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu prasību kārtošanas apdrošināšanas sabiedrībām/apdrošinātāju birojiem; ārvalstu informācijas centriem.

Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu normatīvajos aktos – OCTA likums, Apdrošināšanas līguma likums, Ceļu satiksmes likums, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums un tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi – noteiktās LTAB funkcijas un saistošos juridiskos pienākumus, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, lai īstenotu LTAB/sabiedrības un datu subjektu leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt LTAB pakalpojumu sniegšanu/funkciju veikšanu/darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. apdrošināšanas akciju sabiedrības un pārapdrošināšanas akciju sabiedrības normatīvajos aktos/apdrošināšanas līgumos noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā;
 3. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, arhivārs, juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu/likumā noteikto funkciju veikšanu;
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, valsts iestādes/institūcijas/veselības dienesti un uzraugošās iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, Valsts Robežsardze, nodokļu pārvaldes, VSAA, FKTK, zvērināti tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori, tiesas; parādu piedzinēji (cesionāri);
 5. Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu prasību kārtošanas apdrošināšanas sabiedrības/apdrošinātāju biroji; ārvalstu informācijas centri. Detalizētu informāciju par Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu birojiem var iegūt šeit: https://www.cobx.org/article/4130/green-card-system-final#members ;
 6. LTAB Biedri, OCTA Garantijas fonda padome.

Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. Apdrošināšanas akciju sabiedrības, kas ir OCTA sistēmas dalībnieki;
 2. ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, juridiskie konsultanti, arhivārs;
 3. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieki/izstrādātāji/tehniskie uzturētāji;
 4. citas personas, kuras ir saistītas ar LTAB darbības nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

LTAB arī veic personas datu apstrādātāja darbību Apdrošināšanas akciju sabiedrību, kas ir OCTA sistēmas dalībnieki, uzdevumā attiecībā uz Bonus-malus punktu aprēķināšanu un ar to saistīto datu apstrādi.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu datu apstrāde parasti notiek Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES un EEZ, piemēram, lai nodrošinātu ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, gan pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību konkrētās valstīs, vai citos gadījumos:

 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • ja nosūtīšana ir nepieciešama sabiedrības interesēs vai lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumiskās prasības;
 • ja nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini.

Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju par personas datu nodošanu un apstrādi ārpus ES vai EEZ, Jūs varat iesniegt mums atsevišķu pieprasījumu saskaņā ar šī paziņojuma 2.punktā noteikto.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs atsevišķos gadījumos varam apstrādāt Jūsu personas datus, tādējādi, lai ņemot vērā ar Jums saistītus personiskus aspektus, apdrošinātājiem vai mums būtu iespējams izvērtēt riskus vai pielāgotu Jūsu vajadzībām dažādu apdrošinātāju piedāvāto apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, piemēram, lai uzlabotu Jūsu pakalpojumu lietošanas pieredzi, t.sk. pielāgojot pakalpojumu attēlošanu Jūsu izmantotajā ierīcē, sagatavotu Jums piemērotus piedāvājumus, nodrošinātu Bonus-Malus klases darbību.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, identifikācijas dokumentu datos, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē (pēc iepriekšēja pieraksta) un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Toma iela 4, Rīga, LV-1003, katru darba dienu no plkst. 9-17;
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Toma iela 4, Rīga, LV-1003.
 3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: ltab@ltab.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

Cookies

This website uses cookies to ensure the operation of the website (including management, availability) and other cookies of your choice. Read more about the Cookie Policy и Data Processing Policy. You can change your preferences at any time by activating the Cookie settings link.