OCTA cenas tieši no apdrošinātājiem

Informācija par pārzini
Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, reģistrācijas numurs: 40008084453, juridiskā adrese: Lomonosova iela 9, Rīga, Latvija, LV-1019.
Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi: Lomonosova iela 9, Rīga, Latvija, LV-1019 vai elektroniskā pasta adresi: ltab@ltab.lv
Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes vai mūsu pakalpojumu izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.
Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:
Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī juridisku pienākumu izpildei un nodrošināšanai.
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai juridiska pienākuma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
– juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
– mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).