Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?
Cik ilgā laikā Saskaņotais paziņojums jāiesniedz apdrošinātājam?
Ko darīt, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi atstāj notikuma vietu?
Cik ilgi pēc ceļu satiksmes negadījuma jāsaglabā mantu tādā stāvoklī, kādā tā ir bijusi pēc negadījuma?
Vai apdrošinātājs ir tiesīgs neveikt apskati?
Ko darīt, ja nav zināms apdrošinātājs, kurš izsniedzis OCTA?
Ko darīt, ja negadījums noticis ārvalstīs?
Vai ārzemēs ir derīgs Latvijas Saskaņotais paziņojums?
Ko ir būtiski ņemt vērā aizpildot Saskaņoto paziņojumu?


Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?


 Ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) iesaistītās personas par negadījumu paziņo Valsts policijai vai arī aizpilda Saskaņoto paziņojumu (SP). SP aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Jebkurā citā situācijā, auto vadītājiem par notikušo CSNg ir jāpaziņo Ceļu policijai.

Cik ilgā laikā Saskaņotais paziņojums jāiesniedz apdrošinātājam?


 Ja CSNg ir noformēts ar Saskaņotā paziņojuma palīdzību, tad vainīgajai pusei tas jāiesniedz savam apdrošinātājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā.

Ko darīt, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi atstāj notikuma vietu?


 Ja viens no ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) iesaistīto transportlīdzekļu vadītājiem CSNg vietu patvaļīgi atstāj un neaizpilda saskaņoto paziņojumu, atsakās to aizpildīt vai abpusēji aizpildīt to nav iespējams, otra transportlīdzekļa vadītājs par CSNg nekavējoties paziņo Valsts policijai. Pieteikumu par CSNg radītajiem zaudējumiem cietusī puse iesniedz otra CSNg iesaistītā transportlīdzekļa apdrošinātājam vai LTAB, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda (t.i. otra CSNg iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav bijusi apdrošināta). Atbildīgo apdrošinātāju pēc transportlīdzekļa reģistrācijas numura var noskaidrot sadaļā  „Atbildīgā apdrošinātāja meklēšana”.

Cik ilgi pēc ceļu satiksmes negadījuma jāsaglabā mantu tādā stāvoklī, kādā tā ir bijusi pēc negadījuma?


 Personām, kura pretendē uz zaudējumu atlīdzību, ir pienākums saglabāt transportlīdzekli un bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc ceļu satiksmes negadījuma, līdz laikam, kad to likumā noteiktajā kārtībā apskatīs tā apdrošinātāja, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, eksperts vai LTAB eksperts, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, vai arī līdz tam laikam, kad tiek saņemts atteikums veikt apskati.

Vai apdrošinātājs ir tiesīgs neveikt apskati?


 Apdrošinātājs vai LTAB ir tiesīgs neveikt ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) izraisījušā transportlīdzekļa apskati, un par to tas piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad saņēmis saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu) rakstveidā informē transportlīdzekļa īpašnieku vai tiesīgo lietotāju. Ja apdrošinātājs vai LTAB nolēmis veikt CSNg izraisījušā transportlīdzekļa apskati, tā veicama piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad apdrošinātājs vai LTAB saņēmis saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu).

Ko darīt, ja nav zināms apdrošinātājs, kurš izsniedzis OCTA?


 Ja zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa OCTA apdrošinātājs nav zināms, to var palīdzēt noskaidrot sazinoties ar savu apdrošinātāju vai  LTAB, kā arī LTAB mājas lapā www.ltab.lv sadaļā „Atbildīgā apdrošinātāja meklēšana”. Persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz rakstveida pieteikumu zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa OCTA apdrošinātājam vai apdrošinātājam, kurš ir pilnvarots pieņemt zaudējumu pieteikumu LTAB vārdā, ja zaudējumi atlīdzināmi no Garantijas fonda.

Gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs no notikuma vietas cenšas aizbēgt, jācenšas piefiksēt transportlīdzekļa valsts numura zīme. Tas vēlāk, sazinoties ar savu apdrošinātāju vai LTAB (vai LTAB mājas lapā) ļaus noskaidrot vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka OCTA apdrošināšanas sabiedrību.

Ko darīt, ja negadījums noticis ārvalstīs?


 Ja ceļu satiksmes negadījums (CSNg) notiek kādā no „Zaļās kartes” sistēmas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, CSNg iesaistītajām personām par negadījumu jāpaziņo Ceļu policijai un tās valsts „Zaļās kartes” birojam. „Zaļās kartes” sistēmas dalībvalstu „Zaļās kartes” biroju adreses un telefona numuri ir norādīti „Zaļās kartes” polises veidlapas otrajā pusē. Ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka atbildību apdrošinājusi Eiropas Ekonomikas zonas valsts apdrošināšanas sabiedrība, zaudējumu atlīdzina tās pilnvarotais pārstāvis Latvijas Republikā vai, ja tāda nav, LTAB.

Vai ārzemēs ir derīgs Latvijas Saskaņotais paziņojums?


 Jā, ir derīgs. Turklāt, ja Jums Saskaņotais paziņojums nav līdzi, bet pēc negadījuma Jums piedāvā aizpildīt citas Eiropas valsts Saskaņoto paziņojumu, Jūs to droši variet darīt, pat nepārzinot konkrētās valsts valodu, jo pēc satura, uzbūves, teksta un krāsām tie ir identiski visā Eiropā.

Ko ir būtiski ņemt vērā aizpildot Saskaņoto paziņojumu?


 Jāņem vērā, ka Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ir iesaistīti tikai 2 transportlīdzekļi, ja nav cietušas personas, ja nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, ja CSNg iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu, kā arī, ja CSNg iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem. Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem.

! Negadījuma skicē jāuzzīmē transportlīdzekļi CSNg sadursmes brīdī, nevis pēc tā.

 CSNg apstākļu noskaidrošanu var noderēt arī CSNg brīdī uzņemtas fotogrāfijas, kuras var pievienot Saskaņotajam paziņojumam. Paziņojums ir jāparaksta CSNg iesaistītajām personām. Ar savu parakstu Jūs vai otra puse nevis atzīstat savu vainu, bet gan tikai apstiprināt to, ka paziņojumā ierakstītie vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.